Czy nieobecność nauczyciela zwolnionego do pracy związkowej na podstawie art. 31 ust. 3 ustawy o związkach zawodowych odlicza się od kwoty dodatkowego wynagrodzenia rocznego?

Czas delegacji do pracy w związku zawodowym należy traktować jako okres przepracowany u danego pracodawcy, który nie pozbawia nauczyciela prawa do dodatkowego wynagrodzenia rocznego.
 
Uzasadnienie
Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 13 grudnia 2005 r. (uchwała SN z dnia 13 grudnia 2005 r. II PZP 9/2005, OSNP 2006, nr 7-8, poz. 109) orzekł, że nauczyciel zwolniony od pracy na okres kadencji w zarządzie zakładowej organizacji związkowej w trybie przepisów art. 31 ust. 2 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych – dalej u.z.z. i rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 1996 r. w sprawie trybu udzielania urlopu bezpłatnego i zwolnień od pracy pracownikom pełniącym z wyboru funkcje w związkach zawodowych oraz zakresu uprawnień przysługujących pracownikom w czasie urlopu bezpłatnego i zwolnień od pracy zachowuje u pracodawcy prawo do wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek strefy budżetowej - dalej u.d.w.r.

Związek zawodowy ma pięć dni na udzielenie informacji o przynależności nauczyciela>>

W uzasadnieniu ww. uchwały Sąd Najwyższy w szczególności podkreślił, że pracownik zwolniony z obowiązku świadczenia pracy na okres kadencji w zarządzie zakładowej organizacji związkowej co prawda nie wykonuje obowiązków pracowniczych wynikających z zakresu przypisanego jego stanowisku pracy zakresu czynności, od której to pracy jest zwolniony, jednakże nie jest w istocie w pracy nieobecny z powodu niemożności stawienia się i jej świadczenia. Jako członek zarządu zakładowej organizacji związkowej wykonuje bowiem u danego pracodawcy, objętego jej działaniem, obowiązki w zakresie obrony szeroko pojętych praw i interesów pracowników, ich reprezentacji w sporach z pracodawcą, przestrzegania przepisów prawa pracy i inne, powierzone tej organizacji przepisami ustawy o związkach zawodowych. Oznacza to, iż w tym sensie wykonuje on pracę u danego pracodawcy, lecz inną, niż wynikająca ze stosunku zobowiązaniowego łączącego go z pracodawcą. Zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy należy rozumieć jako zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy zawodowej, na co wskazuje brzmienie art. 25 ust. 2 i art. 31 ust. 3 u.z.z. (wyrok Sądu Najwyższego z dnia 5 czerwca 1996 r., I PRN 37/96, OSNAPiUS 1997, nr 3, poz. 36).

Członkostwo w związku zawodowym nie gwarantuje nauczycielowi ochrony przed zwolnieniem>>

Ponadto przepis art. 2 ust. 1 u.d.w.r. uzależnia nabycie prawa do wynagrodzenia rocznego w pełnej wysokości od przepracowania całego roku kalendarzowego "u danego pracodawcy" a nie "na rzecz danego pracodawcy". Wynika z tego wniosek, że okres zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy na okres kadencji w zarządzie zakładowej organizacji związkowej podlega wliczeniu do okresu, od którego zależy nabycie prawa do dodatkowego wynagrodzenia rocznego, albowiem jest to okres faktycznie przepracowany u danego pracodawcy.
Zgodnie ze stanowiskiem SN, otrzymane za ten okres wynagrodzenie wlicza się do podstawy wymiaru trzynastki (art. 4 ust. 1 u.d.w.r.).

Aby otrzymać "trzynastkę", trzeba przepracować 180 dni>>