Nauczycielka od dnia 28.01.2016 r. do 16.06.2015 r. przebywa na urlopie macierzyńskim, następnie od dnia 17.06.2016 r. do 28.07.2016 r. na dodatkowym urlopie macierzyńskim.Czy należy jej wypłacić świadczenie urlopowe z ZFŚS? Czy świadczenie urlopowe przysługuje również nauczycielce, która od dnia 01.09.2015 r. do 23.05.2016 r. przebywała na urlopie zdrowotnym, a następnie od dnia 24.05.2016 r. do 26.06.2016 r. przebywa na urlopie uzupełniającym w związku z niewykorzystaniem urlopu wypoczynkowego w okresie ferii letnich w roku szkolnym 2014/2015?


Obydwie nauczycielki są uprawnione do świadczenia urlopowego.


Uzasadnienie:

Na podstawie art. 53 ust. 1a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 191, z późn. zm.) – dalej KN z odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wypłacane jest nauczycielowi do końca sierpnia każdego roku świadczenie urlopowe w wysokości odpisu podstawowego, ustalonego proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy i okresu zatrudnienia nauczyciela w danym roku szkolnym.
Świadczenie urlopowe nie jest składnikiem wynagrodzenia (art. 30 ust. 1 pkt 4 KN). W okresie urlopu macierzyńskiego (podstawowego i dodatkowego) oraz urlopu rodzicielskiego nie przysługuje wynagrodzenie, a zasiłek macierzyński, jeśli nauczyciel nie wykonuje pracy na część etatu. Oznacza to, że prawa do świadczenia urlopowego nie zostaje pozbawiony nauczyciel, który korzysta z urlopu macierzyńskiego podstawowego i dodatkowego oraz z urlopu rodzicielskiego; świadczenie socjalne przysługuje pomimo braku prawa do wynagrodzenia za pracę.

Udzielanie nauczycielom świadczeń urlopowych oraz finansowanie "wczasów pod gruszą" z ZFŚS>>

Natomiast w okresie urlopu dla poratowania zdrowia nauczycielowi jest wypłacane wynagrodzenie zasadnicze i dodatek stażowy za wysługę lat oraz pedagog zachowuje prawo do innych świadczeń pracowniczych, w tym dodatków socjalnych (art. 73 ust. 5 KN), a w okresie urlopu uzupełniającego – nauczyciel otrzymuje wynagrodzenie urlopowe i nie traci prawa do świadczeń socjalnych (art. 67 ust. 1 KN). W czasie tych urlopów nauczyciel nie traci prawa do świadczenia urlopowego z art. 53 ust. 1a KN.
Obydwie nauczycielki są uprawnione do świadczenia w pełnej wysokości, jeśli są zatrudnione w pełnym wymiarze zajęć. W przeciwnym razie wysokość świadczenia ulega proporcjonalnemu zmniejszeniu. Zatrudnienie na pełen etat powinno to dotyczyć przynajmniej nauczycielki, która przebywała na urlopie zdrowotnym, co najmniej do dnia zakończenia urlopu. Zmiana wymiaru zatrudnienia w trakcie roku szkolnego wpływa na wysokość omawianego świadczenia.

Świadczenie urlopowe 2015 - jak je wyliczyć?>>