Pandemia mocno odbije się na budżetach samorządów - spadną wpływy z PIT, CIT, sprzedaży biletów komunikacji, czynszów czy podatku od nieruchomości. Tymczasem, jak od lat alarmują samorządowcy, subwencja nie pokrywa wszystkich wydatków na oświatę.

Samorządowcy: Należy odwołać egzamin ósmoklasisty>>

 

Dodatkowe wydatki z rezerw

Posłowie pytają resort edukacji, o jaką kwotę planuje zmniejszyć subwencję oświatową w stosunku do ustawy budżetowej przyjętej przez Sejm na rok 2020 (interpelacja nr 4479). Wiceminister edukacji Maciej Kopeć przypomina, że subwencja oświatowa nie musi pokrywać wszystkich wydatków na edukację, jakie ponoszą samorządy.

Czytaj w LEX: Finansowanie zadań oświatowych w okresie zawieszenia zajęć z powodu koronawirusa >

- Część oświatowa subwencji ogólnej jest jedynie jednym ze źródeł dochodów jednostek samorządu terytorialnego. Kwoty subwencji oświatowej nie można zatem odnosić wprost do zadań oświatowych nałożonych na jednostki samorządu terytorialnego. Budżet państwa nie gwarantuje w ramach części oświatowej subwencji ogólnej środków na pokrycie wszystkich wydatków na realizację zadań oświatowych jednostek samorządu terytorialnego - podkreśla Kopeć.

 


 

Wiceminister przypomina, że w 2020 r. rezerwa tej części subwencji, o której mowa w art. 28 ust. 2 ww. ustawy wynosi 199.344 tys. zł i w trakcie roku budżetowego może być zwiększona o 50.000 tys. zł z rezerwy celowej budżetu państwa przeznaczonej na zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej.

Czytaj w LEX: Zmiany w zasadach funkcjonowania gospodarki finansowej JST w związku z koronawirusem >

- Nakłady na oświatę z budżetu państwa systematycznie rosną. Kwota części oświatowej subwencji ogólnej przekazywanej z budżetu państwa dla jednostek samorządu terytorialnego na rok 2019 wynosiła 46.907 mln zł i była ona wyższa w odniesieniu do kwoty części oświatowej subwencji ogólnej uwzględnionej w ustawie budżetowej na rok 2018 (43.075 mln zł) o 3.832 mln zł, tj. o 8,90 proc. Był to najwyższy nominalnie wzrost subwencji oświatowej w historii - dodaje i podkreśla, że dodatkowe środki z budżetu państwa, o które jednostki samorządu terytorialnego będą mogły się ubiegać na zadania inwestycyjne, zaplanowane są w rezerwach budżetu państwa – ogólnej w części 81 (257,9 mln zł) i celowej w części 83, poz. 45 (161 mln zł).