Resort edukacji i nauki przekazał projekt do konsultacji - w uzasadnieniu wskazano, że wielu spośród nauczycieli teoretycznych przedmiotów zawodowych i nauczycieli praktycznej nauki zawodu pierwotnie kształciło się na studiach innych niż studia przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela, i nie ukończyło studiów w cyklu pięcioletnim, lecz np. jedynie studia pierwszego stopnia. W trakcie pracy zawodowej, będąc fachowcami w swoim zawodzie, często są zatrudniani na stanowisku nauczyciela teoretycznych przedmiotów zawodowych lub nauczyciela praktycznej nauki zawodu i kontynuują kształcenie mające na celu uzupełnienie przygotowania pedagogicznego.

 

Bon tylko dla nauczyciela, który nie korzystał z rządowego dofinansowania>>

 

Ułatwienia dla nauczycieli przedmiotów zawodowych i tych, uczących języka

Rozporządzenie wprowadzi zmiany, które umożliwią uczelniom prowadzenie kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela teoretycznych przedmiotów zawodowych, nauczyciela praktycznej nauki zawodu i nauczyciela języka regionalnego na każdym poziomie studiów, a nie jak dotychczas wyłącznie w cyklu pięcioletnim.

Sprawdź w LEX: Czy nauczyciel, który ukończył kwalifikacyjny kurs pedagogiczny dla nauczycieli teoretycznych przedmiotów zawodowych ma kwalifikacje pedagogiczne do nauczania praktycznej nauki zawodu? >

 

Jako że osoby zatrudniane na stanowiskach nauczycieli uzyskiwały wykształcenie wyższe w różnym czasie, różnym zakresie i pod rządami różnych przepisów dotyczących kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela, jak i przepisów dotyczących wymaganych kwalifikacji, w projekcie rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli - jako jedno z wymagań umożliwiających uzyskanie kwalifikacji do wykonywania tego zawodu przewiduje się ukończenie studiów podyplomowych.

Sprawdź w LEX: Jak prawidłowo zatrudnić nauczyciela do prowadzenia przedmiotów zawodowych praktycznych i teoretycznych? >

Wprowadzenie możliwości kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela teoretycznych przedmiotów zawodowych i nauczyciela praktycznej nauki zawodu na każdym poziomie studiów (w tym tylko na studiach pierwszego stopnia albo tylko na studiach drugiego stopnia), będzie  wymagało ze strony uczelni dostosowania programów studiów pierwszego i drugiego stopnia w taki sposób, aby program studiów dla każdego z tych poziomów uwzględniał wszystkie efekty uczenia się w zakresie przygotowania pedagogicznego. Nie zachodzi natomiast konieczność dostosowania programów studiów w zakresie kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela języka regionalnego, ponieważ studia takie są prowadzone tylko w Uniwersytecie Gdańskim i jedynie na poziomie studiów pierwszego stopnia (kierunek „etnofilologia kaszubska”); z powodu braku kandydatów studia drugiego stopnia nie były i nie są prowadzone.

Sprawdź w LEX: Gdzie powinni odbywać szkolenia i staże branżowe nauczyciele przedmiotów teoretycznych? >