W jakiej sytuacji można odwołać nauczyciela ze stanu nieczynnego?
Czy można odwołać nauczyciela (stan nieczynny od 1 września 2014 r. do 28 lutego 2015 r.) na miesiąc lub dwa?
Jeśli tak to co dalej z tym nauczycielem?

Jednorazowe odwołanie ze stanu nieczynnego, definitywnie kończące okres stanu nieczynnego zostało określone w treści art. 20 ust. 7 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela – dalej KN. Zgodnie z treścią art. 20 ust. 7 KN, obowiązkiem dyrektora jest obowiązek przywrócenia do pracy w pierwszej kolejności nauczyciela pozostającego w stanie nieczynnym w razie powstania możliwości podjęcia przez nauczyciela pracy w pełnym wymiarze zajęć na czas nieokreślony lub na okres, na który została zawarta umowa, w tej samej szkole, na tym samym lub innym stanowisku, pod warunkiem posiadania przez nauczyciela wymaganych kwalifikacji. Odmowa podjęcia pracy przez nauczyciela powoduje wygaśnięcie stosunku pracy z dniem odmowy.

Stan nieczynny nie wyklucza możliwości pracy w tej samej szkole>>

Natomiast na podstawie art. 20 ust. 8 KN, w wypadkach podyktowanych koniecznością realizacji programu nauczania w tej samej szkole nauczyciel pozostający w stanie nieczynnym może, na swój wniosek lub na wniosek dyrektora szkoły, podjąć pracę zgodnie z wymaganymi kwalifikacjami w niepełnym lub w pełnym wymiarze zajęć, jednak na okres nie dłuższy niż okres stanu nieczynnego. Z tytułu wykonywania pracy nauczycielowi przysługuje odpowiednie do wymiaru zajęć wynagrodzenie, niezależnie od pobieranego wynagrodzenia z tytułu pozostawania w stanie nieczynnym.

Nauczyciel w stanie nieczynnym ma prawo do ekwiwalentu urlopowego>>

Zatem z powyższej normy wynika fakultatywność przydzielenia dodatkowej pracy nauczycielowi przebywającego w stanie nieczynnym.
Zatem w okresie stanu nieczynnego nauczyciel może być zobowiązany do pracy – także w szkole w której wcześniej rozwiązano z nim stosunek pracy, co w konsekwencji doprowadziło do przejścia w stan nieczynny. Wykonywanie pracy w trybie art. 20 ust. 8 KN nie narusza istoty stanu nieczynnego. Nie trzeba więc "odwoływać" ze stanu nieczynnego nauczyciela, któremu dyrektor chce powierzyć pracę na innych warunkach, niż poprzednio wykonywane przez tegoż nauczyciela.

Więcej w  serwisie Prawo Oświatowe/ABC>>

Wniosek o przeniesienie w stan nieczynny powoduje bezskuteczność wypowiedzenia>>

Karta Nauczyciela. KomentarzPolecamy nowy komentarz do Karty Nauczyciela>>