Sprawozdanie ze średnich wynagrodzeń nauczycieli za 2012 rok

Na stronie internetowej Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku został udostępniony formularz „Sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego”.

Jak podaje RIO, zgodnie z art. 30a ustawy Karta Nauczyciela do:

- 20 stycznia należy opracować analizę poniesionych w poprzednim roku kalendarzowym wydatków na nauczycielskie wynagrodzenia, w odniesieniu do wysokości średnich wynagrodzeń,

- 31 stycznia „mija termin obliczenia kwoty różnicy obliczonej zgodnie z art. 30a ust. 2 i wypłacenia nauczycielom jednorazowych dodatków uzupełniających,

- 10 lutego należy sporządzić sprawozdanie, o którym mowa w art. 30a ust. 4.

Po upływie siedmiu dni od daty sporządzenia sprawozdania należy przedłożyć je w formie papierowej lub elektronicznej m.in. Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

Aby usprawnić pracę izb Zespół ds. Rozwoju Technologii Informatycznych działający przy KR RIO opracował elektroniczny wzór sprawozdania, który do pobrania znajduje się na stronie: www.bialystok.rio.gov.pl/Informacje-tematyczne/Sprawozdawczosc/Srednie-wynagrodzenia-nauczycieli-2010.aspx

Opracowanie: Agnieszka Winiarska RPE WKP

Źródło: www.bialystok.rio.gov.pl, stan z dnia 11 stycznia 2013 r.

Data publikacji: 11 stycznia 2013 r.