Już dziś szkoły mogą zacząć przygotowywać się do jego realizacji - czytamy w komunikacie resortu.
Jak informuje MEN, harmonogram realizacji programu został zaprojektowany tak, aby zapewnić dyrektorom szkół wystarczająco dużo czasu na złożenie prawidłowo przygotowanego wniosku. Ostateczny termin jego złożenia do organu prowadzącego został wyznaczony na 24 czerwca 2015 r.

Czytaj: Szkolne biblioteki dostaną 20 mln zł na nowe książki>>

Jak podkreśla resort, niezwłocznie po przyjęciu programu przez Radę Ministrów organy prowadzące szkół zostaną powiadomione o sposobie jego realizacji. Stosowne informacje zostaną również przesłane do szkół i zamieszczone na stronie internetowej MEN.

Resort zachęca dyrektorów do wcześniejszego podjęcia działań, mających na celu przygotowanie danych i informacji niezbędnych do udziału w programie.

We wniosku dyrektora szkoły będą musiały się znaleźć następujące informacje:

  1. Nazwa, adres szkoły i numer REGON szkoły oraz liczba uczniów szkoły;
  2. Krótki opis aktualnego wyposażenia biblioteki szkolnej, zawierający tylko najważniejsze dane i informacje np. liczbę książek w bibliotece w postaci papierowej i elektronicznej, roczną liczbę wypożyczeń, informację czy zarządzanie biblioteką jest wsparte wykorzystywaniem specjalistycznego oprogramowania komputerowego.
  3. Kalkulację kosztów zakupu książek, tj. całkowitą kwotę przeznaczoną na zakup książek,
    na którą składa się:

– wnioskowana kwota wsparcia z dotacji celowej,

– kwota wkładu własnego, który musi stanowić co najmniej 20% ogólnej kwoty zakupów,

Maksymalne kwoty dotacji to:

1000 zł, dla szkół o liczbie uczniów do 70,

1300 zł, dla szkół o liczbie uczniów z przedziału 71-170,

2170 zł, dla szkół o liczbie uczniów powyżej 170.

  1. Opinie rady pedagogicznej, rady rodziców i samorządu szkolnego, dotyczące planowanego zakupu książek muszą być dołączone do wniosku.

Na etapie składania wniosków nie jest konieczne podanie listy konkretnych pozycji książkowych, które szkoła planuje zakupić w ramach programu. Zależy nam na tym, aby zakupy były przemyślane i skonsultowane z organami przedstawicielskimi nauczycieli, uczniów i rodziców oraz z biblioteką publiczną, najbliższą miejsca zamieszkania uczniów.

  1. Przykładowy wniosek dyrektora szkoły do organu prowadzącego.
  2. Przykładowy wniosek organu prowadzącego do właściwego wojewody.

Jednocześnie informujemy, że opracowany przez ministerstwo przykładowy wzór wniosku nie jest obligatoryjny i szkoły mogą przygotować wniosek według własnego wzoru, który będzie obejmował wszystkie niezbędne informacje.

Wszystkie uprawnione szkoły, które zostaną ujęte we wnioskach zbiorczych organów prowadzących do właściwych wojewodów, po zapewnieniu wkładu własnego, otrzymają wsparcie finansowe w postaci dotacji celowej na zakup książek do swoich bibliotek.

Lidia Marciniak,Elżbieta Piotrowska-Albin
  Kontrola zarządcza w oświacie [PRZEDSPRZEDAŻ]>>>