Na posiedzeniu w dniu 22 stycznia Rada Ministrów przyjęła projekt zmian w ustawie o systemie oświaty. Projekt określa zasady wynagradzania nauczycieli uczestniczących w sprawdzianach i egzaminach. Dyrektorzy okręgowych komisji egzaminacyjnych będą zawierać z egzaminatorami i nauczycielami akademickimi odrębne umowy dotyczące zakresu obowiązków i wysokości wynagrodzenia.
Nowe przepisy określają tryb oraz kryteria przyznawania nagród za osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, opiekuńczej i wychowawczej. Kandydatów do nagrody będzie mogła zgłaszać m.in. rada rodziców.
Nauczyciel rozpoczynający pracę, będzie zobowiązany do przedstawienia dyrektorowi szkoły informacji z Krajowego Rejestru Karnego potwierdzającej niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie.
Projekt zakłada również zwiększenie odpowiedzialności dyrektorów szkół za zapewnienie bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom w czasie zajęć.
W projekcie uwzględniono możliwość edukacji dzieci i młodzieży poza granicami Polski. Nauka może być prowadzona w zagranicznych szkołach, przedszkolach lub też w placówkach oświatowych działających przy przedstawicielstwach dyplomatycznych. Rodzice dziecka chodzącego do szkoły za granicą będą zobowiązani poinformować o tym dyrektora szkoły, w obwodzie której dziecko mieszka. W projekcie sprecyzowano również pojęcie „niespełnienia obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki”, które określono jako nieusprawiedliwione nieuczęszczanie dziecka do przedszkola bądź szkoły przez co najmniej miesiąc.
Zaproponowano zmianę przepisu dotyczącego udzielania stypendiów szkolnych. Zgodnie z nim stypendium będzie przyznawane uczniowi na okres od jednego do dziewięciu miesięcy w danym roku szkolnym.
Zgodnie z projektem nowelizacji ustawy Minister Edukacji będzie mógł wspomagać organizacje i stowarzyszenie prowadzące zajęcia lekcyjne w języku polskim wśród dzieci pracowników migrujących, m.in. poprzez delegowanie do pracy w tych organizacjach nauczycieli z Polski.
Dotychczasowe zadania straży gminnych uzupełniono o obowiązek informowania dyrektorów szkół o uczniach uchylających się od uczestnictwa w zajęciach lekcyjnych.  
Projektem dostępny jest na stronie internetowej http://bip.men.gov.pl/akty_projekty/akty_projekty.php
 
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, 22 stycznia 2008 r.