Celem polityki, której kierunki wytycza dokument, jest zapewnienie wszystkim uczącym się możliwości podnoszenia kompetencji oraz zdobywania i potwierdzania kwalifikacji zgodnie z ich potrzebami oraz wymaganiami rynku pracy i społeczeństwa obywatelskiego. Chodzi też o przepływ osób między sektorami gospodarki i państwami Unii Europejskiej oraz przyczynienie się do promowania aktywności obywatelskiej i społecznej.
Problematyka uczenia się przez całe życie, dotycząca wzrostu kompetencji i kwalifikacji, mieści się w ramach realizacji Długookresowej Strategii Rozwoju Kraju. Polska 2030, wypełnia też cele wskazane w strategicznym dokumencie Unii Europejskiej Europa 2020. Współbrzmi z wszystkimi zintegrowanymi strategiami rozwoju, a przede wszystkim ze Strategią Rozwoju Kapitału Ludzkiego oraz Strategią Rozwoju Kapitału Społecznego. Perspektywa… jest ważnym dokumentem programowym zapewniającym spójność działań na rzecz uczenia się przez całe życie. Określenie krajowych ram strategicznych polityki dotyczących uczenia się przez całe życie jest też jednym z warunków wykorzystania funduszy europejskich w perspektywie finansowej 2014-2020.
W toku rozwijania w UE idei uczenia się przez całe życie (ang. lifewide lifelong learning – LLL) uzgodniono ogólne zasady tej polityki, które mają zastosowanie na różnych poziomach administracji w państwach członkowskich (centralnym, regionalnym i lokalnym) oraz dla różnych organizatorów edukacji (kształcenia i szkolenia) – w ramach systemów edukacji oraz poza tymi systemami (organizatorów edukacji pozaformalnej). Do zasad tych można zaliczyć: docenianie uczenia się w różnych formach i miejscach (lifewide learning); docenianie uczenia się na każdym etapie życia (lifelong learning); powszechność – odnoszenie polityki LLL do wszystkich; ocena i potwierdzanie efektów uczenia się niezależnie od tego gdzie, jak i kiedy ono zachodziło; rozwijanie partnerstwa na rzecz uczenia się przez całe życie; postawienie osoby w centrum zainteresowania polityki; efektywne inwestowanie w uczenie się.

Idei uczenia się przez całe życie poświęcone będą także Edu Trendy 2013, które odbędą się w dniach 26-27 września na Stadionie Narodowym w Warszawie. Program>>