Regionalny Konkurs Grantowy „Równać szanse 2007” organizowany jest  przez  Polsko-Amerykańską Fundację Wolności. Ma na celu wsparcie inicjatyw społecznych służących wyrównywaniu szans edukacyjnych. Zadaniem, jakie postawili sobie organizatorzy konkursu, jest pomoc w starcie życiowym młodzieży z terenów wiejskich i małych miast do 20 000 mieszkańców. Formą wsparcia, oprócz szkoleń i doradztwa, są granty w wysokości do 7 tys zł.

Podmiotami uprawnionymi do startowania w konkursie są organizacje pozarządowe, a także gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne, placówki pozaszkolne (domy kultury, biblioteki gminne) oraz grupy nieformalne (również tworzone przez młodzież) z miejscowości do 20 tys. mieszkańców. O dotację nie mogą ubiegać się organizacje, które aktualnie realizują inne projekty w ramach programu Równać Szanse, kończące się po 1 października 2007 r.

Projekt nie może rozpoczynać się wcześniej niż 1 stycznia 2008 r. i trwać dłużej niż do 30 czerwca 2008 r.

W przypadku projektów składanych przez szkoły, placówki pozaszkolne i grupy nieformalne preferowane będą projekty, gdzie jednym z efektów jest powstanie lokalnej organizacji pozarządowej, która będzie kontynuowała działania na rzecz wyrównywania szans edukacyjnych młodzieży.

Więcej informacji: www.rownacszanse.pl