Jak zauważa RPO, uczeń, który nie zda egzaminu poprawkowego z jednego z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego, może otrzymać promocję do klasy programowo wyższej pod warunkiem, że te zajęcia są realizowane w klasie programowo wyższej.
"Brak jest natomiast przepisów umożliwiających uczniowi, ponowne podeście do egzaminu, poza szkołą do której uczęszczał. Ustawa nie przewiduje również możliwości promocji do klasy programowo wyższej w sytuacji zmiany szkoły przez ucznia." - podkreśla rzecznik w wystąpieniu - "Prawo do nauki, wyrażone w art. 70 Konstytucji RP, ma na celu zapewnienie możliwości zdobywania wiedzy osobom do 18. roku życia, z uwagi na objęcie je obowiązkiem szkolnym określonym w ustawie." - dodaje i zwraca się do MEN o zajęcie stanowiska.