Decyzja o uchyleniu nadania lub zmianie imienia szkoły lub przedszkola należy do organu prowadzącego daną placówkę oświatową. Organ ten działa na wniosek szkolnych lub przedszkolnych organów w zależności od tego, jakie funkcjonują w konkretnej publicznej placówce oświatowej. W szkole w pierwszej kolejności złożenie przedmiotowego wniosku należy do rady szkoły, a w przypadku braku rady szkoły - wspólny wniosek składa rada pedagogiczna, rada rodziców i samorząd uczniowski. Ten tryb dotyczy także możliwości uchylenia nadania lub zmiany odrębnego imienia filialnej szkoły podstawowej. W szkołach, w których nie tworzy się rad rodziców, imię nadaje organ prowadzący szkołę na wspólny wniosek rady pedagogicznej i samorządu uczniowskiego. W tych szkołach, w których nie tworzy się samorządu uczniowskiego, imię nadaje organ prowadzący na wspólny wniosek rady pedagogicznej i rady rodziców.

Reforma oświaty w LEX Prawo Oświatowe>>

Jeżeli z kolei w danej jednostce oświatowej nie tworzy się rady rodziców i samorządu uczniowskiego, imię nadaje organ prowadzący szkołę na wniosek rady pedagogicznej. W przedszkolu w pierwszej kolejności upoważnienie do złożenia przedmiotowego wniosku należy do kompetencji rady przedszkola, a w przypadku braku działania rady przedszkola - wspólny wniosek składa rada pedagogiczna i rada rodziców.

Więcej informacji i narzędzi znajdziesz w programie
LEX Prawo Oświatowe
Bądź na bieżąco ze zmianami prawnymi i korzystaj z aktualnych materiałów