Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 30 września 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad, trybu i kryteriów udzielania, spłacania oraz umarzania kredytów i pożyczek studenckich (Dz. U. poz. 1168) utrzymuje na dotychczasowym poziomie wysokość miesięcznej raty pożyczki lub kredytu w roku akademickim 2013/2014 (wynosi ona 600 zł).
Nowością jest za to umożliwienie osobom ubiegającym się o pożyczkę składania oświadczeń na potrzeby obliczania wysokości dochodu na osobę w rodzinie studenta. Znacznie uprości to procedurę i zdejmie z wnioskodawców uciążliwe obowiązki związane z uzyskaniem niezbędnych dokumentów.
Doprecyzowano także kwestię daty rozpoczęcia dwuletniej karencji w spłacie pożyczki udzielonej doktorantowi. Przyjęto, że okres ten rozpoczyna się 30 września w roku, w którym doktorant zrealizował program studiów.