Szkoła nauczy języka migowego
Rzecznik praw obywatelskich oraz Polski Związek Głuchych od dawna apelowali o uwzględnienie języka migowego w ramowych planach nauczania. Zwracali uwagę, że w przypadku osób niesłyszących język migowy jest pierwszym, naturalnym językiem, za którego pomocą zdobywają wiedzę o świecie oraz komunikują się z otoczeniem. Brak lekcji tego języka obniża efektywność kształcenia oraz powoduje u uczniów z wadą słuchu problemy edukacyjne i emocjonalne. Rozporządzenie nowelizujące dodaje przepis, według którego  organ prowadzący szkołę, na wniosek dyrektora szkoły, może przyznać godziny na realizację zajęć z języka migowego. Będą to nie więcej niż 3 godziny tygodniowo dla każdego oddziału (grupy międzyoddziałowej lub grupy międzyklasowej) w danym roku szkolnym, a w przypadku szkół w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich - od 6 do 12 godzin.

Plany ramowe w szkołach artystycznych wkrótce na nowych zasadach>>

Nowe zajęcia częścią edukacji wczesnoszkolnej
Nowela włączy godziny przeznaczone na język obcy nowożytny, edukację muzyczną, edukację plastyczną, zajęcia komputerowe i wychowanie fizyczne do pozostałych rodzajów edukacji wczesnoszkolnej. Celem tej zmiany jest uproszczenie prowadzenia dokumentacji - nie trzeba będzie dokumentować tych godzin oddzielnie, co ułatwi życie nauczycielom.

Drugi język już nie będzie traktowany po macoszemu
Rozporządzenie doprecyzuje także przepis dotyczący liczby godzin przeznaczonych na drugi język nowożytny. Ma to ukrócić praktykę polegającą na ograniczaniu godzin drugiego języka nowożytnego. Po zmianach przepis wprost określi, że na każdy język trzeba przeznaczyć nie mniej niż 160 godzin (z 450 na oba), a w szkołach dwujęzycznych dodatkowo 240 godzin na drugi język nauczania. Określono także liczbę godzin zajęć z przedmiotów uzupełniających: historii i społeczeństwa (120 godzin) oraz przyrody (120 godzin).

Nowe ramówki i wynagrodzenia egzaminatorów - zmiany w prawie oświatowym w roku szkolnym 2014/2015>>

Więcej lekcji dla uczniów upośledzonych
Rozporządzenie wprowadzi również zmiany dotyczące uczniów upośledzonych. Przyjęto, że nauka drugiego języka obcego nowożytnego dotyczy wszystkich uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, w tym uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, jeżeli jedną z niepełnosprawności jest upośledzenie umysłowe w stopniu lekkim, niezależnie od rodzaju gimnazjum do którego uczęszczają. Dodatkowo nowe przepisy precyzują, że zwiększony wymiar godzin zajęć technicznych należy stosować w przypadku uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim uczęszczających do gimnazjów specjalnych i oddziałów specjalnych w gimnazjach ogólnodostępnych. Pełna treść projektu>>

Rozpoczął się nowy rok szkolny. Zobacz, jakie zmiany w prawie oświatowym obowiązują od września>>

Zmiany w prawie w roku szkolnym 2014/2015 będą jednym z tematów  XVI Krajowej Konferencji Dyrektorów Dyrektorów Szkół i Przedszkoli>>

Kongres Edukacja i rozwój