Warto zasygnalizować o wprowadzeniu regulacji, która ma na względzie uelastycznienie zasad związanych z udzielaniem dotacji dla tych szkół i placówek, które nie złożyły informacji o planowanej liczbie uczniów w wymaganym terminie.
Zgodnie z obowiązującym od dnia 1 września 2015 r. zapisem art. 90 ust. 2g u.s.o., na wniosek osoby prowadzącej odpowiednio niepubliczne przedszkole, inną formę wychowania przedszkolnego, szkołę, ośrodek lub niepubliczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną, a także placówkę, o których mowa w art. 90 ust. 1a, 2a, 2b, 2d, 3 i 3a u.s.o., organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego właściwej do udzielenia dotacji może wyrazić zgodę na odstąpienie od terminu, o którym mowa w art. 90 ust. 1a, 2a, 2b, 2d, 3 i 3a u.s.o., lub na udzielenie dotacji w terminie wcześniejszym niż od początku następnego roku budżetowego.
Z dniem 31 marca 2015 r. weszły również w życie nowe zapisy art. 90 ust. 3e – 3g u.s.o., regulujące kwestie związane z przeprowadzaniem kontroli w przedszkolach, szkołach i placówkach, a także konsekwencje utrudniania i udaremniania kontroli – łącznie z sankcją wstrzymania dotacji.

Uchwała ws. dotacji musi określać tryb kontroli wykorzystania pieniędzy>>