- Poza zwiększeniem subwencji oświatowej o 30 proc. w tym roku i o kolejne 30 proc. za dwa lata, konieczne jest zawieszenie dodatku uzupełniającego. Przecież pod koniec roku będzie wynosił kilkanaście tysięcy złotych, a skala dopłat rośnie z każdym rokiem – w ostatnich kilku latach skoczyły z 600 mln zł do ponad miliarda. Samorządy nie mają skąd wziąć tych pieniędzy, zwłaszcza gdy weźmiemy pod uwagę obniżenie wpływów z podatków dochodowych oraz straty spowodowane epidemią - mówił Marek Wójcik w wywiadzie dla Prawo.pl.

Marek Wójcik: Konieczne zmiany w finansowaniu oświaty>>

 

MEN: Niewiele samorządów ma problem z osiągnięciem średniej

O to, czy MEN rozważa zmiany dotyczące dodatku uzupełniającego, pytają posłowie. Z odpowiedzi wynika, że niewiele samorządów miało problem z osiągnięciem średnich wynagrodzeń.

- Łączna kwota dodatku uzupełniającego wypłacona przez jednostki samorządu terytorialnego w roku 2020 (za rok 2019) wyniosła 61 mln zł. W stosunku do roku 2019 (za rok 2018) kwota dodatku uzupełniającego spadła o 26,8 proc. - tłumaczy Maciej Kopeć, wiceminister edukacji. - Z dostępnych danych wynika, że w roku 2019 większość jednostek samorządu terytorialnego odpowiednio ustalając wysokość składników wynagrodzenia (na które JST mają wpływ) wypłaciło środki na wynagrodzenia w kwotach zbliżonych do średnich wynagrodzeń ustawowych - dodaje.

Sprawdź w LEX: Czy dodatek uzupełniający wpłacony nauczycielom w poprzednim roku kalendarzowym jest uwzględniany jako składnik wynagrodzeń nauczycieli w kolejnym roku? >

 


Jak podkreśla, biorąc pod uwagę szczególną sytuację związaną z czasowym ograniczeniem funkcjonowania jednostek systemu oświaty Ministerstwo Edukacji Narodowej we współpracy z przedstawicielami nauczycielskich związków zawodowych i jednostek samorządu terytorialnego podejmie analizę potrzeby i kierunków ew. zmian w zakresie art. 30a ustawy – Karta Nauczyciela.

Dodaje, że kwestie wynagrodzeń nauczycieli będą dyskutowane w ramach prac Zespołu ds. statusu zawodowego pracowników oświaty w skład którego wchodzą przedstawiciele strony rządowej, związków zawodowych zrzeszających nauczycieli oraz organizacji jednostek samorządu terytorialnego.

Sprawdź w LEX: Czy wynagrodzenie, otrzymywane z tytułu realizacji zajęć w ramach programu unijnego, należy uwzględniać przy wyliczaniu dodatku uzupełniającego? >

- Zadaniem zespołu jest wypracowanie rozwiązań systemowych w dziedzinie edukacji narodowej m.in. w zakresie finansowania oświaty oraz wynagradzania nauczycieli - tłumaczy. Dodaje, że zespół wznowi prace, gdy będzie to możliwe.

Sprawdź w LEX: Czy nauczycielowi szkoły przebywającemu na urlopie dla poratowania zdrowia należy wypłacić średnią z godzin ponadwymiarowych, zastępczych i średniej z dodatku uzupełniającego? >

 

Zmiany dotyczące postępowań dyscyplinarnych

Chodzi też o zmiany w przepisach dotyczących postępowania dyscyplinarnego, nad którymi pracował zespół do spraw statusu zawodowego pracowników oświaty. Jednym ze zgłaszanych postulatów była m.in. konieczność zmodyfikowania rozwiązania dotyczącego powiadamiania rzecznika dyscyplinarnego o popełnieniu czynu naruszającego prawa i dobro dziecka, a także okresu, w którym może być wszczęte postępowanie dyscyplinarne.

Sprawdź w LEX: Czy i w jakiej wysokości należy wypłacić odprawę dla nauczyciela, który przechodzi na emeryturę? >

 


 

Projekt MEN zakłada, że dyrektor będzie miał  14 dni na zawiadomienie rzecznika dyscyplinarnego o podejrzeniu popełnienia przez nauczyciela czynu naruszającego prawa i dobro dziecka oraz doprecyzowanie, w jakim przypadku nie dochodzi do zawiadomienia (obecnie trzy).  Ustawa określi również maksymalny termin na złożenie przez rzecznika dyscyplinarnego wniosku o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego (wniosek ten będzie składany nie później niż w ciągu 4 miesięcy od wszczęcia postępowania wyjaśniającego).

Sprawdź w LEX: Jakie składniki wynagrodzenia brane są pod uwagę przy obliczaniu wynagrodzenia nauczyciela - związkowca, który został zwolniony z obowiązku świadczenia pracy na rzecz działalności związkowej? >

Nowela doprecyzuje również przepisy dotyczące zawieszenia nauczyciela lub dyrektora szkoły w pełnieniu obowiązków, poprzez dookreślenie, że dyrektor szkoły nie jest obowiązany do zawieszenia nauczyciela a organ prowadzący szkołę – nauczyciela pełniącego funkcję dyrektora szkoły, w pełnieniu obowiązków w przypadku gdy rzecznik dyscyplinarny we wniosku o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego wnosi o orzeczenie kary nagany z ostrzeżeniem i jednocześnie waga popełnionego przez nich czynu jest mało istotna i nie jest celowe odsuwanie ich od pełnienia obowiązków.

Czytaj w LEX: Wynagrodzenie urlopowe i ekwiwalent pieniężny za urlop wypoczynkowy nauczycieli >

Po nowelizacji postępowanie dyscyplinarne nie będzie mogło być wszczęte po upływie 6 miesięcy od dnia powzięcia przez organ, przy którym działa komisja dyscyplinarna pierwszej instancji, wiadomości o popełnieniu czynu (z wyłączeniem czynów stanowiących przestępstwo) oraz uchyleniu przepisu, zgodnie z którym, jeżeli czyn narusza prawa i dobro dziecka, postępowanie dyscyplinarne może być wszczęte także po upływie 3 miesięcy od dnia powzięcia przez organ, przy którym działa komisja dyscyplinarna pierwszej instancji, wiadomości o popełnieniu czynu. Postępowanie nie będzie mogło być wszczęte po dwóch latach (obecnie trzy) od popełniania czynu - chyba że jest on przestępstwem.

Czytaj w LEX: Wynagrodzenie i ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy nauczycieli i dyrektorów przedszkoli >