Centralny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli z Ministerstwem Edukacji Narodowej realizuje projekt systemowy  „Wdrażanie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół„  finansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 3.3. CODN odpowiada za realizację czterech  komponentów projektu:

1/ Komponent Zmiana programowa - Informacja, realizowany w formie kaskady CODN/ODN/Rady Pedagogiczne

2/ Komponent Zmiana Programowa - Szkolenia metodyczne dla nauczycieli (około 500 wojewódzkich ekspertów przedmiotowych)

3/ Komponent Platforma Informacyjno - Komunikacyjna na temat nowej podstawy programowej dla poszczególnych przedmiotów

4/ Komponent Zmiana programowa - pracownicy systemu egzaminowania, nadzoru pedagogicznego oraz rzeczoznawcy podręczników szkolnych.

W ramach Komponentu Informacyjnego do 20 czerwca mają się odbyć:

- Seminarium dla 16 koordynatorów wojewódzkich,

- spotkania informacyjno - instruktażowe na temat zmiany podstawy programowej dla 62 trenerów z 16 województw ( Grupa 60), 

- spotkania informacyjne dla nauczycieli konsultantów i doradców metodycznych
w poszczególnych województwach ( Grupa 2 000),
 - spotkania informacyjne dla nauczycieli szkół  podstawowych  i gimnazjów prowadzone na terenie całego kraju ( Grupa 40 000).

źródło: CODN, 8 maja 2009r.