Czy osoba zatrudniona od 01.09.2017 r. w wymiarze 16/18 godzin tygodniowo, ale w trzech szkołach podstawowych, wszędzie na stanowisku nauczyciela języka polskiego, tj. szkoła nr 1 - 6/18, szkoła nr 2 - 5/18, szkoła nr 3 - 5/18 zaczyna staż na stopień nauczyciela kontraktowego? Czy może ten staż rozpocząć, gdzie będzie go realizować, w której szkole składa plan rozwoju zawodowego, która szkoła przeprowadza postępowanie kwalifikacyjne?

Czy realizacja stażu nauczyciela zatrudnionego w trzech szkołach odbywa się w jednej szkole, czy w porozumieniu między szkołami we wszystkich?

Odpowiedź
W obowiązującym stanie prawnym jednym z warunków rozpoczęcia stażu na kolejny stopień awansu zawodowego jest zatrudnienie nauczyciela w szkole w wymiarze co najmniej 1/2 obowiązującego wymiaru zajęć. Nauczyciel może również realizować staż w placówce, w której jest zatrudniony w niższym wymiarze niż 1/2 obowiązkowego wymiaru zajęć, ale tylko w szczególnej sytuacji. Mianowicie wówczas, kiedy jest zatrudniony w kilku szkołach, ale w żadnej z nich nie jest zatrudniony w wymiarze co najmniej 1/2 obowiązkowego wymiaru, łącznie jednak wymiar jego zajęć stanowi co najmniej 1/2. Wówczas szkołę, w której realizuje staż wskazuje organ nadzoru pedagogicznego. W przypadku opisanym w pytaniu organ sprawujący nadzór pedagogiczny powinien wyznaczyć dyrektora szkoły, który wykonuje czynności związane z odbywaniem stażu przez nauczyciela. Nauczyciel będzie realizować staż w jednej szkole wyznaczonej przez organ nadzoru. Sytuację należy zgłosić do kuratora oświaty, który wyznaczy dyrektora szkoły.

W myśl przepisów art. 3 ust. 3 ustawy z 26.01.1982 r. – Karta Nauczyciela przez staż rozumie się okres zatrudnienia nauczyciela w przedszkolach, szkołach, placówkach i innych jednostkach organizacyjnych, o których mowa w art. 1 ust. 1 oraz ust. 2 pkt 2 ustawy, w wymiarze co najmniej 1/2 obowiązkowego wymiaru zajęć, rozpoczętego i realizowanego w trybie i na zasadach określonych w przepisach rozdziału 3a KN.

Zgodnie z przepisami art. 22 ust. 4 KN w przypadku nauczyciela zatrudnionego w kilku szkołach, który w żadnej z tych szkół nie jest zatrudniony w wymiarze co najmniej 1/2 obowiązkowego wymiaru zajęć, łącznie jednak wymiar jego zajęć stanowi co najmniej 1/2 obowiązkowego wymiaru zajęć dla danego stanowiska, organ sprawujący nadzór pedagogiczny wyznacza dyrektora szkoły, który wykonuje czynności związane z odbywaniem stażu przez nauczyciela, w tym powołuje opiekuna stażu, dokonuje oceny dorobku zawodowego nauczyciela oraz wskazuje nauczycielowi właściwego dyrektora szkoły lub właściwy organ do złożenia wniosku odpowiednio o postępowanie kwalifikacyjne lub egzaminacyjne.

W myśl art. 9d ust. 1 KN nauczyciel rozpoczyna staż z początkiem roku szkolnego, nie później jednak niż w ciągu 14 dni od dnia rozpoczęcia zajęć, na swój wniosek skierowany do dyrektora szkoły, z tym że nauczyciel stażysta rozpoczyna staż bez złożenia wniosku.