Na stronie internetowej MEN Katarzyna Hall podsumowała cztery lata swojej pracy na stanowisku ministra edukacji.
Kluczowe zmiany to wprowadzenie nowej podstawy programowej, obowiązkowej edukacji
przedszkolnej 5-latków i obniżenie wieku szkolnego z siedmiu do sześciu lat.
Nowa podstawa programowa, wprowadzana do szkół, zakłada m.in. rezygnację z powtarzania materiału na poszczególnych etapach kształcenia na rzecz ciągłości programowej między gimnazjum a szkołami ponadgimnazjalnymi oraz zwiększenie swobody nauczycieli w dopasowaniu sposobów nauczania uczniów do ich faktycznych zainteresowań i potrzeb. Nauczyciel jest rozliczany z wiedzy i umiejętności swoich uczniów, a nie z przerobienia programu nauczania.
Szkoła zyskała nowe możliwości wychodzenia naprzeciw indywidualnym potrzebom
uczniów. Między innymi wprowadzono dodatkowe (tzw. karciane) godziny, które każdy
nauczyciel ma poświęcać na rozwijanie zdolności uczniów lub wyrównywanie ich braków w
wiedzy i umiejętnościach. Ma to odciążyć rodziców od pozaszkolnych sposobów
dokształcania dzieci.
Wprowadzono obowiązkową naukę języka obcego od I klasy szkoły podstawowej oraz
obowiązkową naukę drugiego języka obcego w gimnazjum. Wymagane jest kontynuowanie
jednego języka obcego na wszystkich etapach edukacyjnych.
W 2010 roku, po 27 latach, przywrócono matematykę jako przedmiot obowiązkowy na maturze, by zwiększyć zainteresowanie uczniów studiowaniem na kierunkach ścisłych i technicznych. Szerzej otwarto polskie szkoły na nowoczesne technologie, m.in. poprzez dopuszczanie podręczników w formie elektronicznej i możliwość prowadzenia wyłącznie dzienników elektronicznych.
Całkowicie odświeżono nauczanie historii, rezygnując z powtarzania w gimnazjach i szkołach
ponadgimnazjalnych tego samego materiału. Wprowadzono obowiązkową osobną część egzaminu gimnazjalnego z historii. W szkołach ponadgimnazjalnych zwiększona została liczba godzin tego przedmiotu na poziomie rozszerzonym, a na poziomie podstawowym pojawił się nowy przedmiot, „Historia i społeczeństwo”.
Mimo stale obecnej w debacie publicznej krytyki obniżenia wieku szkolnego, rośnie liczba
rodziców dobrze oceniających przygotowanie szkół na przyjęcie 6-latków. W badaniach
CBOS z roku 2009 i 2011 udział rodziców uważających, że szkoły w ich miejscu
zamieszkania są odpowiednio przygotowane do tej zmiany, wzrósł z 30 do 42% w miastach i
z 49 do 58% na wsiach.
W grupie 3-5 lat upowszechnienie edukacji przedszkolnej wzrosło od roku 2006/07 aż o 20%
(do 64,6% obecnie). Oznacza to, że w tej grupie wiekowej w porównaniu do tamtego okresu
w obecnym roku szkolnym w przedszkolach jest aż o 250 tysięcy więcej dzieci. W grupie
pięciolatków wzrost był jeszcze większy i wyniósł 25% (do 81%).

MEN, 21 czerwca 2011 r.