Czy dyrektor szkoły może podzielić godziny przeznaczone na lekcje plastyki na dwóch nauczycieli i każdemu ograniczyć pensum?
Pierwszy nauczyciel pracował od wielu lat, ucząc plastyki, a drugi pracował jako nauczyciel wspomagający i ma uprawnienia do nauczania przedmiotu.

Wszelkie decyzje dotyczące zatrudnienia w szkole nauczyciela oraz przydziału godzin w ramach pensum podejmuje dyrektor szkoły.
Dyrektor jest odpowiedzialny za zapewnienie odpowiednich warunków organizacyjnych do realizacji zadań dydaktycznych i opiekuńczo-wychowawczych. Musi zapewnić przede wszystkim w pierwszej kolejności realizację programu nauczania przez wszystkie klasy w szkole. Ponadto dyrektor szkoły jest pracodawcą dla zatrudnionych w szkole pracowników i to on decyduje we wszystkich kwestiach związanych z zatrudnieniem. Zatem to do kompetencji dyrektora szkoły należy również przydział godzin ponadwymiarowych nauczycielom.
W odniesieniu do nauczycieli zatrudnionych na podstawie mianowania podkreślić należy, że dyrektor powinien – w miarę możliwości organizacyjnych – dążyć do zapewnienia im pełnego wymiaru zajęć.

LEX Prawo Oświatowe - zamów darmowy dostęp na 7 dni>>

Zasadą jest bowiem zatrudnienie nauczyciela mianowanego w pełnym wymiarze czasu pracy, który może być ograniczony tylko za jego zgodą i tylko w przypadku wystąpienia tzw. zmian organizacyjnych w szkole, o których stanowi art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela. Realizacja zasady pełnego zatrudnienia nauczyciela mianowanego może się odbyć w formie dowolnych godzin, do których nauczyciel posiada kwalifikacje.
Jeśli obaj nauczyciele, o których mowa w pytaniu, zatrudnieni są na podstawie mianowania - dyrektor może podzielić godziny między nich, ograniczając obu etat. Jeśli na takiej podstawie zatrudniony jest tylko jeden nauczyciel, to on powinien mieć pełny etat.

Ruch kadrowy a zadania dyrektora - bezpłatne szkolenie 18 maja>>