Ocena kandydata na dyrektora jest jedyną, która posiada niejako okres ważności – regulacje dotyczące oceny nauczyciela go nie określają. Nauczyciel chcący startować na to stanowisko musi zatem wystąpić o dokonanie oceny pracy. Jeśli przystępuje do kolejnego konkursu, czyli już zajmuje stanowisko dyrektora, oceny tej dokonuje organ prowadzący.
Zgodnie z ustawą z 26.01.1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1379 ze zm.) – dalej KN – ocena powinna zostać wystawiona w ciągu trzech miesięcy od daty złożenia przez nauczyciela wniosku o jej dokonanie. A co w sytuacji, gdy organ oceniający nie zrobi tego w wymaganym terminie? Czy w przypadku, gdy nauczyciel nie będzie dysponował z tego powodu aktualną oceną pracy, nie będzie mógł przystąpić do konkursu na stanowisko dy­-
rektora?
W wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z 21.10.2016 r. (IV SA/Gl 587/16) czytamy: Ani ustawodawca, ani też autor rozporządzenia wykonawczego nie upoważnił organu prowadzącego szkołę do zaniechania wydania oceny pracy dyrektora szkoły w terminie trzech miesięcy w przypadku braku możliwości uzyskania wspólnego stanowiska z organem nadzoru pedagogicznego. Przeciwny pogląd pozostawałby w sprzeczności z zasadami państwa prawa i zaufania obywatela do jego organów. Co istotne, brak wykonywania ustawowych obowiązków przez organ administracji wywołujący negatywne skutki dla obywatela musi być odczytany jako zaprzeczenie zasady legalizmu.
Wyrok ten został wydany w sytuacji, gdy organy dokonujące ocen cząstkowych nauczyciela pełniącego funkcję dyrektora, czyli organ prowadzący i kurator oświaty, nie doszły do wspólnego stanowiska w sprawie oceny i w efekcie nie została ona wystawiona. Przedstawia on wykładnię korzystną dla kandydatów startujących w konkursie, wynika bowiem z niego, że w sytuacji, gdy kandydat wystąpił o ocenę w odpowiednim terminie, a nie została ona wystawiona z przyczyn, na które nie miał wpływu, nie może ponosić konsekwencji takiego stanu rzeczy, a za ocenę aktualną należy uznać ocenę poprzednią, choćby była starsza niż pięć lat.
Takie stanowisko jest korzystne również dlatego, że wyklucza możliwość zablokowania przez organ prowadzący startu w konkursie konkretnego kandydata poprzez niewystawienie mu oceny w odpowiednim terminie.
 

Uczelnie i sztuka rektorstwa. Doświadczenia i refleksje Jerzego Woźnickiego
Elżbieta Piotrowska-Albin , Krzysztof Sobczak , Jerzy Woźnicki
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł