Dla nauczycieli, pracowników obsługi i emerytów zorganizowano spotkanie integracyjne z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Rachunek opłacony był z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.
Czy należy naliczyć i odprowadzić do Urzędu Skarbowego zaliczkę na podatek?

 
Pracownik, który brał udział w imprezie integracyjnej, uzyskuje przychód. Jest to świadczenie pieniężne, na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 67 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 361 z późn. zm.) - dalej u.p.d.o.f. Może on korzystać ze zwolnienia z opodatkowania jednak muszą zostać w związku z tym spełnione następujące warunki:
- wydatki na zorganizowanie imprezy powinny być sfinansowane ze środków ZFŚS,
- wartość świadczeń rzeczowych oraz otrzymanych przez pracownika w tym zakresie świadczeń pieniężnych w ciągu roku nie przekroczyła 380 zł.
Jeśli chodzi o emerytów to warunki do zastosowania zwolnienia od podatku dochodowego dla świadczeń przez nich otrzymywanych określono w art. 21 ust. 1 pkt 38 u.p.d.o.f. Z przepisu tego wynika, że wolne od podatku dochodowego są świadczenia otrzymywane przez emerytów lub rencistów w związku z łączącym ich uprzednio z zakładem pracy m.in. stosunkiem pracy, w tym od związków zawodowych, do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 2.280 zł.
Aby ustalić wartość świadczenia, jaką pracodawca powinien doliczyć do przychodu pracownika, należy podzielić całkowity koszt organizacji imprezy integracyjnej przez liczbę pracowników uczestniczących w imprezie.