Czy wymagana jest opinia kuratora przy odwołaniu dyrektora szkoły, w przypadku utworzenia zespołu szkół?


W przypadku tworzenia zespołu szkół, obowiązkowe jest przeprowadzenie konkursu w celu wyłonienia dyrektora zespołu. Na skutek łączenia szkół w zespół, dyrektorzy szkół muszą zostać odwołani. Organ, który powierzył nauczycielowi stanowisko kierownicze w szkole lub placówce w przypadkach szczególnie uzasadnionych może odwołać nauczyciela ze stanowiska kierowniczego w czasie roku szkolnego bez wypowiedzenia. Wprawdzie ustawa nie precyzuje szczególnie uzasadnionych przypadków, to jednak według mojej opinii, połączenie szkół różnych typów w zespół można uznać za taki przypadek. Dlatego też organ prowadzący może w takim przypadku zastosować art. 38 ust. 1 pkt 2 ustawy o systemie oświaty, jednak według mojej opinii, wyłącznie wtedy jeżeli będzie posiadał pozytywną opinię kuratora oświaty. Wymogu uzyskania takiej opinii nie stosuje się wyłącznie do szkół i placówek prowadzonych przez osoby fizyczne lub osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego.


Zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) organ, który powierzył nauczycielowi stanowisko kierownicze w szkole lub placówce:

1)
odwołuje nauczyciela ze stanowiska kierowniczego w razie:
a)złożenia przez nauczyciela rezygnacji, za trzymiesięcznym wypowiedzeniem,
b)ustalenia negatywnej oceny pracy lub negatywnej oceny wykonywania zadań wymienionych w art. 34a ust. 2 w trybie określonym przepisami w sprawie oceny pracy nauczycieli - bez wypowiedzenia,
c)złożenia przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny wniosku, o którym mowa w art. 34 ust. 2a;

2)
w przypadkach szczególnie uzasadnionych, po uzyskaniu pozytywnej opinii kuratora oświaty, może odwołać nauczyciela ze stanowiska kierowniczego w czasie roku szkolnego bez wypowiedzenia.
Jak wynika z wyżej przedstawionych przepisów, dyrektor szkoły może również zostać odwołany ze stanowiska w szczególnie uzasadnionych przypadkach. Wprawdzie ustawa nie precyzuje szczególnie uzasadnionych przypadków, to jednak według mojej opinii, połączenie szkół różnych typów w zespół można uznać za taki przypadek, gdyż zgodnie z art. 36a ust. 5b tej samej ustawy w przypadku tworzenia zespołu szkół, obowiązkowe jest przeprowadzenie konkursu w celu wyłonienia dyrektora zespołu. Niestety ustawa o systemie oświaty nie wskazuje podstawy odwołania dyrektorów szkół, które mają wejść w skład zespołu. Jednak na skutek łączenia szkół w zespół, dyrektorzy szkół muszą zostać odwołani, gdyż jak już wspominałem w przypadku tworzenia zespołu szkół zachodzi konieczność przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora zespołu. Dyrektor zespołu jest dyrektorem szkoły w rozumieniu ustawy. W takim przypadku bez wątpienia powodem odwołania dyrektorów szkół będą zmiany organizacyjne, które uniemożliwiają dalsze zatrudnianie dyrektora szkoły na tym stanowisku. Dlatego też organ prowadzący może w takim przypadku zastosować art. 38 ust. 1 pkt 2 ustawy o systemie oświaty, jednak według mojej opinii, wyłącznie wtedy jeżeli będzie posiadał pozytywną opinię kuratora oświaty. Wymogu uzyskania takiej opinii nie stosuje się wyłącznie do szkół i placówek prowadzonych przez osoby fizyczne lub osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego (art. 38 ust. 2).