Jak wyliczyć wymiar i wykorzystanie urlopu (opieki nad zdrowym dzieckiem) w godzinach dla nauczycieli?
Przykład 1.
Nauczyciel zatrudniony jest przez cały rok kalendarzowy niezmiennie na pełny etat i pensum 18 godzin. Nie ma godzin ponadwymiarowych.
Jak należy rozliczać wykorzystanie urlopu przez tego nauczyciela?
Czy należy mu udzielić:
a) 16 rzeczywistych godzin, czyli według pensum? Jeżeli założymy rozliczanie według godzin z pensum, to nauczyciel ten wykorzysta 16 z 18 godzin w tygodniu, czyli 4,44 dnia;
b) od 40 godzin tygodniowo zgodnie z art. 42 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela – dalej KN?
Jeżeli założymy udzielanie zgodnie z art. 42 ust. 1 KN, to w jaki sposób liczyć wykorzystanie, gdy tylko 18 godzin z 40 jest zaewidencjonowanych?
W jaki sposób 1 godzina lekcyjna pomniejsza limit 16 godzin dostępnych?
Przykład 2.
Nauczyciel zatrudniony jest przez cały rok kalendarzowy niezmiennie na pełny etat i pensum 30 godzin. Nie ma godzin ponadwymiarowych. Jak należy rozliczać wykorzystanie urlopu przez tego nauczyciela? Zgodnie z art. 42 ust. 1 KN, nauczyciele pracują po 40 godz. w tygodniu, a tylko liczba godzin z pensum jest ewidencjonowana/rozliczana. Proszę zwrócić uwagę, że urlop wypoczynkowy dla nauczycieli w placówkach nieferyjnych nie jest rozliczany przy założeniu, że 1 dzień urlopu to 8 godzin - jak w ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy - dalej k.p., ale 1 dzień urlopu dla takiego nauczyciela to pensum / 5, np. dla pensum 18 jest to 3,6 godziny.

Odpowiedź
Nauczyciel, który wybierze sposób wykorzystywania opieki w godzinach, nie musi wnioskować o udzielenie zwolnienia od pracy tylko w czasie trwania zajęć dydaktycznych.
 
Uzasadnienie
Na podstawie art. 188 k.p. pracownikowi wychowującemu przynajmniej jedno dziecko w wieku do 14 lat przysługuje w ciągu roku kalendarzowego zwolnienie od pracy w wymiarze 16 godzin (co umożliwia korzystanie z opieki przez części dni) albo 2 dni roboczych, z zachowaniem prawa do wynagrodzenia.
O sposobie wykorzystania w danym roku kalendarzowym zwolnienia od pracy w dniach albo godzinach decyduje pracownik w pierwszym wniosku o udzielenie takiego zwolnienia złożonym w danym roku kalendarzowym. Przepisy k.p. nie nakładają na pracownika obowiązku (zaś pracodawcy nie udziela uprawnienia) uzyskania zgody na konkretny termin zwolnienia od pracy. Do pracownika należy wybór terminów (w tym także godzin) opieki. Dyrektor powinien udzielić zwolnienia od pracy w terminie wskazanym przez swojego pracownika. Nauczyciel może więc chcieć wykorzystywać opiekę nad dzieckiem zarówno w godzinach zajęć dydaktycznych (wszystkich lub niektórych w danym dniu), jak i w pozostałych godzinach, kiedy realizuje inne obowiązki pracownicze, w tym np. godziny karciane - art. 42 ust. 1 i 2 w zw. z art. 42c ust. 1 KN.

Godziny opieki nad dzieckiem nauczyciel może rozłożyć na kilka dni>>

Przykładowo nauczyciel zatrudniony na pełen etat bez godzin ponadwymiarowych może wykorzystać od 1 do 8 godzin w jednym dniu, bez względu na liczbę godzin dydaktycznych w ramach pensum przypadających do przepracowania w tym dniu. Każda wykorzystana godzina opieki (przypadająca w czasie zajęć dydaktycznych lub innych zajęć i czynności, realizowanych w ramach 40-godzinnego tygodnia pracy) pomniejsza pulę 16 godzin przysługujących w danym roku. Przy tym jedna godzina opieki trwa 60 minut, ponieważ jest udzielana w czasie pracy, a czas pracy nauczyciela, tak samo jak pozostałych pracowników, jest przeliczany: 1 godzina = 60 minut i nie ma tutaj znaczenia trwanie zajęć lekcyjnych. Akt k.p. nie przewiduje innego sposobu wybierania opieki niż w pełnych godzinach albo pełnych dniach. Tak samo rozlicza się godziny opieki w placówkach feryjnych i nieferyjnych. Opiekę wykorzystywaną w dniach lub w godzinach odnotowuje się w karcie ewidencji czasu pracy, którą wypełnia się dla nauczycieli szkół feryjnych i nieferyjnych m.in. w zakresie wykorzystywanych zwolnień od pracy (należy do nich opieka z art. 188 k.p.) oraz urlopów - § 8 pkt 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 sierpnia 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika. Przy rozliczaniu zwolnień od pracy nie ma znaczenia okoliczność, że w dziennikach są odnotowywane tylko zajęcia dydaktyczne, skoro opiekę nad dzieckiem, urlopy i inne zwolnienia od pracy odnotowuje się w odrębnej dokumentacji.
 
Nauczyciel skorzysta na nowych przepisach o opiece nad dzieckiem>>

 

Dowiedz się więcej z książki
Nadzór pedagogiczny w szkole i przedszkolu
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł