Ministerstwo Edukacji Narodowej chce złagodzić przepisy określające minimalną liczbę uczniów w oddziale integracyjnym - organ prowadzący będzie mógł wyrazić zgodę na dalsze funkcjonowanie takiego podmiotu.
Chodzi zwłaszcza o takie sytuacje, gdy część uczniów dotkniętych niepełnosprawnością odejdzie z klasy w trakcie roku szkolnego. Obecnie obowiązujące przepisy nie uwzględniają takich przypadków, sztywno określając, ilu uczniów musi liczyć dany oddział.

MEN poprawi zasady finansowania niepełnosprawnych uczniów>>

Nowe rozporządzenie wprost określi również, że grupy zorganizowane w innej formie wychowania przedszkolnego muszą liczyć od 3 do 25 dzieci.
Z projektem rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym można zapoznać się na stronie Rządowego Centrum Legislacji. Regulacje mają obowiązywać od 1 września 2015 r.

Nie będzie dotacji dla niepełnosprawnych uczniów>>