Zmiany wprowadza rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 marca 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania egzaminatorów za udział w przeprowadzaniu sprawdzianu i egzaminów oraz nauczycieli akademickich za udział w przeprowadzaniu części ustnej egzaminu maturalnego (Dz. u. poz. 378).
Wynagrodzenia za jednego zdającego - w przypadku części ustnej egzaminu maturalnego -zmaleją o 5 proc. MEN tłumaczy to faktem, że w latach 2008-2013 pensja nauczyciela dyplomowanego, która jest podstawą wyliczania stawek egzaminatorów wzrosła o 25 proc.
Wyższa będzie natomiast stawka wynagrodzenia egzaminatora sprawdzającego egzamin z języka obcego nowożytnego na poziomie rozszerzonym, ma to związek ze zwiększeniem liczby zadań otwartych, których sprawdzenie wymaga większego nakładu pracy.
W rozporządzeniu uwzględniono również zmiany w formule egzaminów, które będą obowiązywać od przyszłego roku. Ustalono nowe kwoty wynagrodzeń za sprawdzian szóstoklasisty - od roku szkolnego 2014/2015 kwota wynagrodzenia za sprawdzanie zadań otwartych w części pierwszej sprawdzianu - z języka polskiego i matematyki - została ustalona osobno (0,192 proc. stawki polski, 0,163 proc. matematyka).
Rozporządzenie obejmie tegoroczne egzaminy - wchodzi w życie 1 kwietnia 2014 r.

Polecamy: W skład komisji egzaminacyjnej powinni wchodzić zatrudnieni nauczyciele