Czy emerytowany nauczyciel posiadający wpis do ewidencji egzaminatorów OKE może zostać powołany na przewodniczącego przedmiotowego zespołu egzaminacyjnego?

Emerytowany nauczyciel wpisany do ewidencji egzaminatorów może zostać powołany w skład zespołu przedmiotowego - jako przewodniczący, pod warunkiem jednak, że w danej szkole zostanie zatrudniony.

W § 68 ust. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 83, poz. 562 z późn. zm.) – dalej r.w.s.o., zostało jedynie określone, że w skład zespołu przedmiotowego wchodzi nauczyciel danego przedmiotu wpisany do ewidencji egzaminatorów- jako przewodniczący oraz drugi nauczyciel danego przedmiotu - jako członek. Jednak w kontekście zadanego pytania należy zwrócić uwagę na przepis zawarty w§ 68 ust. 4 r.w.s.o., który stanowi, że spośród osób wchodzących w skład zespołu przedmiotowego co najmniej jedna osoba jest zatrudniona w innej szkole lub w placówce. Według mojej opinii taki zapis oznacza, że obie osoby wchodzące w skład zespołu przedmiotowego muszą być zatrudnione, a jedna z nich w innej szkole lub w placówce. O tym, że obie osoby muszą być zatrudnione wynika również z § 68 ust. 9 r.w.s.o. gdzie już jednoznacznie zostało określone, że jeżeli przewodniczący lub członek zespołu przedmiotowego z powodu choroby lub innych ważnych przyczyn nie może wziąć udziału w egzaminie maturalnym, przewodniczący zespołu egzaminacyjnego powołuje w zastępstwie innego nauczyciela zatrudnionego w danej lub innej szkole lub w placówce. Zatem emerytowany nauczyciel danego przedmiotu wpisany do ewidencji egzaminatorów może zostać powołany w skład zespołu przedmiotowego - jako przewodniczący, pod warunkiem jednak, że w danej szkole zostanie zatrudniony. Proszę zauważyć, że przepis nie reguluje formy zatrudnienia takiego nauczyciela. Więcej w serwisie Prawo Oświatowe/ABC>>

Polecamy: Będą zmiany w szkoleniu egzaminatorów