Zmiany w Karcie Nauczyciela wprowadzi ustawa o finansowaniu zadań oświatowych. Zawiera ona m.in. przepisy dotyczące nauczycielskich urlopów - w tym także godzin opieki nad dzieckiem.

Przepisy niezbyt jasne

W przypadku nauczycieli przepisy dotyczące wolnych dni na opiekę nad dzieckiem, które nie ukończyło 14 lat, wywoływały sporo wątpliwości. Według ustawy nauczycielowi przysługiwało w ciągu roku kalendarzowego zwolnienie od pracy w wymiarze 16 godzin (co umożliwiało korzystanie z opieki przez części dni).

Więcej w komentarzu praktycznym na temat zmian w Karcie Nauczyciela>>

Z tym, że część dyrektorów szkół interpretowała to w taki sposób, że przy wyliczaniu owego szesnagodzinnego zwolnienia brali pod uwagę jedynie godziny pensum, co w praktyce oznaczało większą liczbę dni wolnych dla pedagoga - nawet cały tydzień.

Wątpliwości znikną 1 stycznia 2018 r. wraz z wejściem w życie wspomnianej wyżej noweli.

Zwolnienie od pracy w ogóle nie będzie już przeliczane na godziny - nauczyciel będzie mógł wziąć dwa pełne dni wolnego na opiekę nad dzieckiem w wieku do 14 lat.

Dyrektor zobowiązany do obniżenia zatrudnienia
Dodany zostanie również przepis określający zasady obniżania wymiaru czasu pracy nauczycielom uprawnionym do urlopu wychowawczego.

Dyrektor musi uwzględnić wniosek o obniżenie wymiaru czasu pracy takiego nauczyciela w okresie, w którym pedagog ma prawo do takiego urlopu. Obniżony czas pracy to nie mniej niż połowa pensum.

Od 1 stycznia 2018 roku trudniej o urlop dla poratowania zdrowia>>

Wniosek składa się na 21 dni przed rozpoczęciem wykonywania pracy w obniżonym wymiarze zatrudnienia.

Jeżeli wniosek został złożony bez zachowania terminu, dyrektor szkoły obniża wymiar zatrudnienia nie później niż z upływem tego terminu.

Wzory dokumentów - ustawa o systemie oświaty, prawo oświatowe i przepisy wprowadzające - z serii MERITUM Wzory dokumentów - ustawa o systemie oświaty, prawo oświatowe i przepisy>>