Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 3 kwietnia 2019 r. w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół (Dz. U. poz. 639, z późn. zm.) określa obowiązkowe zajęcia edukacyjne realizowane w szkole danego typu oraz ich tygodniowy wymiar godzin realizowany w poszczególnych klasach. W przypadku szkoły podstawowej realizacja niektórych zajęć edukacyjnych kończy się w klasach programowo niższych: przyroda – w klasie IV; technika – w klasie VI, muzyka i plastyka – w klasie VII. Stąd też roczne oceny klasyfikacyjne uzyskane przez ucznia we wskazanych klasach są uwzględniane przy klasyfikacji końcowej, dokonywanej w ostatniej klasie szkoły podstawowej.

Jest ustawa - będzie 500 plus i inne świadczenia na dzieci uchodźców z Ukrainy>>

 

Oceny i przystąpienie do egzaminu ósmoklasisty

- Z oczywistych względów uczniowie będący obywatelami Ukrainy, którzy przybyli do Polski w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy, i podjęli naukę w klasie programowo najwyższej szkoły podstawowej nie uzyskali rocznych ocen klasyfikacyjnych z wymienionych powyżej obowiązkowych zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się w klasach programowo niższych. Należało więc ustalić dla tych uczniów odmienne warunki ukończenia szkoły podstawowej - wyjaśnia zmianę resort.

 

W konsekwencji powyższego w rozporządzeniu wprowadza się regulację, zgodnie z którą, w arkuszach ocen tych uczniów oraz na świadectwach ukończenia przez nich szkoły podstawowej w miejscu przeznaczonym na wpisanie ocen
z obowiązkowych zajęć edukacyjnych: muzyka, plastyka, przyroda i technika, będzie wstawiana pozioma kreska. Jednocześnie w rozporządzeniu wskazano, że w przypadku gdy uczeń klasy VIII szkoły podstawowej nie spełni warunków - musi powtórzyć tę klasę oraz przystąpić do egzaminu ósmoklasisty, w roku w którym powtarza klasę VIII.