Nauczyciel mianowany w roku szkolnym 2012/2013 pracował w wymiarze 1,5 etatu (ok. 27 godz. tygodniowo). W arkuszu na rok szkolny 2013/2014 przewidziano dla nauczyciela 1,2 etatu (ok. 22 godz. tygodniowo). W dniu 30 sierpnia 2013 r. nauczyciel złożył wniosek o udzielenie urlopu dla poratowania zdrowia od 1 września 2013 r. do 30 czerwca 2014 r.
W jaki sposób naliczyć wysokość wynagrodzenia za okres urlopu od 1 lipca 2014 r. do 31 sierpnia 2014 r.?
Które składniki wynagrodzenia uwzględnić przy naliczeniu średniej urlopowej?
Nauczyciel otrzymuje wynagrodzenie zasadnicze, 20% dodatek stażowy i wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe.
Czy należy uwzględnić wynagrodzenie za nadgodziny wypłacone w roku szkolnym 2012/2013 - 9 godz. czy wynagrodzenie za nadgodziny planowane w roku szkolnym 2013/2014 - 4 godziny?

Nauczyciel w okresie urlopu wypoczynkowego ma prawo do wynagrodzenia w takiej wysokości, jakiej otrzymywałby, gdyby w tym czasie pracował.

Uzasadnienie
Nauczyciel przebywający na urlopie wypoczynkowym uprawniony jest do wynagrodzenia w takiej wysokości, w jakiej otrzymałby, gdyby w tym samym czasie pracował. Jest to generalna zasady wynikająca z art. 67 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 191). Stosownie do zapisów rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 czerwca 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania wynagrodzenia oraz ekwiwalentu pieniężnego z urlop wypoczynkowy nauczycieli (Dz. U. Nr 71, poz. 737 z późn. zm.) w podstawie wynagrodzenia urlopowego należy uwzględnić składniki wynagrodzenia:
a) otrzymywane w stałej wysokości (np. wynagrodzenie zasadnicze, dodatek za wysługę lat)- w wysokości należnej w miesiącach wykorzystywania urlopu wypoczynkowego.
b) otrzymywane w wartościach średnich (m.in. wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw) – z okresu miesięcy roku szkolnego poprzedzających miesiąc urlopu wypoczynkowego. Wynagrodzenie takie oblicza się mnożąc przeciętną miesięczną liczbę godzin z miesięcy roku szkolnego poprzedzających miesiąc rozpoczęcia urlopu przez godzinową stawkę wynagrodzenia przysługującą nauczycielowi w miesiącu wykorzystywania urlopu wypoczynkowego. Zatem również przy obliczaniu wynagrodzenia ze składników zmiennych należy uwzględnić stawkę wynagrodzenia zasadniczego nauczycielki przysługującą w miesiącu wykorzystywania urlopu wypoczynkowego.
Jeśli zatem nauczyciel nie zrealizował godzin ponadwymiarowych lub godzin doraźnych zastępstw w danym roku szkolnym, brak jest podstaw do uwzględniania tego składnika wynagrodzenia w wynagrodzeniu urlopowym nauczyciela. 

Więcej w serwisie Prawo Oświatowe/ABC>>

Polecamy:  Świadczenie urlopowe 2014 - jak je wyliczyć?