MEN przekazał do konsultacji społecznych projekt rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie konkursu na stanowisko dyrektora publicznej placówki doskonalenia nauczycieli o zasięgu ogólnokrajowym, publicznej placówki doskonalenia nauczycieli szkół artystycznych oraz publicznej placówki doskonalenia nauczycieli przedmiotów zawodowych, którzy nauczają w szkołach rolniczych. Dostosuje przepisy do zmian wprowadzonych marcową nowelizacją ustawy o systemie oświaty.
Nie zmienią się wymogi dotyczące stażu kandydata na dyrektora (nadal będzie to co najmniej pięć lat pracy na stanowisku pedagogicznym). Jako dodatkowe rozporządzenie wskaże natomiast dwa wymagania, dotyczące: posiadania obywatelstwa polskiego (lub obywatelstwa państwa UE) oraz znajomości regulacji prawnych z zakresu prawa oświatowego, zamówień publicznych i finansów publicznych. Nowela ma wejść w życie 1 września 2015 r.

Gimnazja i zawodówki nie zatrudnią po licencjacie>>