U podstaw wprowadzenia zapisu art. 32 ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, zwanej dalej: „ustawą okołobudżetową", było wyjście naprzeciw oczekiwaniom rodziców dzieci niepełnosprawnych. Zdaniem rodziców, środki pochodzące z subwencji oświatowej nie trafiają do ucznia, ale idą na inne cele. Z uzasadnienia projektu zmian wynika, że w opinii wnioskodawców, edukacja dzieci i młodzieży wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy, w szczególności dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, wymaga odpowiednio wyższych nakładów finansowych, co jest uwzględniane w algorytmie podziału części oświatowej subwencji ogólnej na dany rok poprzez system wag. Uzasadnione jest więc, aby jednostki samorządu terytorialnego na te zadania przeznaczały środki w wysokości nie niższej niż naliczone w subwencji. Z uwagi na powyższe, zaproponowano rozwiązanie powyższego problemu, poprzez wprowadzenie zapisu art. 32 ustawy okołobudżetowej, zgodnie z którym, w roku 2015 na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży, jednostka samorządu terytorialnego przeznacza środki w wysokości nie mniejszej niż wynikająca z podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, określonego w przepisach wydanych na podstawie art. 28 ust. 6 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, w zakresie tych zadań. W praktyce, dla samorządów oznacza to konieczność przekazania wszystkich środków, jakie jednostka otrzymuje z tytułu kształcenia uczniów niepełnosprawnych, na wydatki związane z tym kształceniem.

RPO: niejasne przepisy głównym powodem zawyżania subwencji oświatowej>>

Do 31 marca 2015 r. samorządy mają czas, aby zmienić uchwały budżetowe w związku z nowymi rozdziałami klasyfikacji budżetowej. Obowiązek ten wynika wprost z zapisu § 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2014 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych. Nowe rozdziały to rozdział: 80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego oraz rozdział: 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych.
Z zapisów rozporządzenia należy wnioskować, że nowe rozdziały dotyczą tylko szkół, przedszkoli i oddziałów ogólnodostępnych.

RPD pyta o pieniądze na niepełnosprawnych uczniów>>

 

Dotacje dla szkół i przedszkoli. Prawo oświatowe w pytaniach i odpowiedziachDotacje dla szkół i przedszkoli. Prawo oświatowe w pytaniach i odpowiedziach>>