Jak należy przeprowadzić postępowanie administracyjne w sytuacji, w której rodzic przedłożył te same faktury do rozliczenia wyprawki szkolnej u dyrektora szkoły i do rozliczenia stypendium szkolnego w urzędzie gminy?
Podwójne finansowanie wykazała kontrola wojewody.
W związku z powyższym jak odzyskać zwrot od rodziców nienależnie pobranego stypendium szkolnego?


Zwrotu stypendium wykorzystanego niezgodnie z przeznaczeniem należy dokonać w oparciu o zapisy ustawy o finansach publicznych.

Uzasadnienie
W sytuacji opisanej w pytaniu, mamy do czynienia z wykorzystaniem stypendium niezgodnie z przeznaczeniem. Beneficjent nie przedstawił bowiem dowodów wydatkowania środków pochodzących ze stypendium na określone cele, lecz posłużył się fakturami już wykorzystanymi podczas rozliczenia innego zadania. De facto więc brak jest dowodów stwierdzających, że stypendium zostało prawidłowo wydatkowane.

Sposób obliczania dotacji jest uzależniony od typu i rodzaju szkoły>>

Przepisy ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty nie określają, jakie czynności należy w takim przypadku podjąć. Wobec powyższego, należy sięgnąć do przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych - dalej u.f.p. Stypendium szkolne jest niepodatkową należnością budżetu gminy (M. Pilich, Ustawa o systemie oświaty, Komentarz, 2012, Wolters Kluwer). W odniesieniu do zwrotu środków publicznych stanowiących niepodatkowe należności budżetowe, należy zastosować zapis art. 61 u.f.p. W stosunku do należności gminy – organem pierwszej instancji właściwym do wydania decyzji jest wójt (burmistrz, prezydent miasta). Organem odwoławczym od decyzji wójta jest samorządowe kolegium odwoławcze.

WSA: pensja dla organu prowadzącego nie z dotacji oświatowej>>

Więcej w serwisie Prawo Oświatowe/ABC>>

Dotacje dla szkół i przedszkoli. Prawo oświatowe w pytaniach i odpowiedziachPolecamy książkę: Dotacje dla szkół i przedszkoli. Prawo oświatowe w pytaniach i odpowiedziach>>