Jak powinna być naliczana kwota dotacji dla szkoły niepublicznej?
Czy obliczając należy uwzględnić wydatki zaplanowane na rok dotacji zgodnie z planami budżetowymi szkoły tego typu prowadzonej przez organ dotowany oraz liczbą uczniów według sprawozdawczości SIO, czy należy zastosować inny sposób?


Sposób obliczania dotacji jest uzależniony od typu i rodzaju szkoły.
 
Uzasadnienie
Zasady obliczania dotacji dla szkół niepublicznych określone są w treści art. 90 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty - dalej u.s.o.
Sposób obliczania dotacji dla szkół i placówek prowadzonych przez podmioty prywatne określony jest w zapisie art. 90 u.s.o. Sposób ten uzależniony jest od typu i rodzaju danej szkoły. Autor nie wspomina w treści pytania o jaką konkretnie szkołę chodzi, a więc należy udzielić odpowiedzi w odniesieniu do każdego typu.
Zgodnie z art. 90 ust. 2a u.s.o. dotacje dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, w których realizowany jest obowiązek szkolny lub obowiązek nauki, przysługują na każdego ucznia w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na jednego ucznia danego typu i rodzaju szkoły w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez jednostkę samorządu terytorialnego, pod warunkiem że osoba prowadząca szkołę poda organowi właściwemu do udzielania dotacji planowaną liczbę uczniów nie później niż do 30 września roku poprzedzającego rok udzielania dotacji.

WSA: dotacja oświatowa przysługuje również na obsługę finansową szkoły>>

Tak więc dotacja dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych w których jest realizowany obowiązek szkolny lub obowiązek nauki, naliczana jest według wagi subwencji oświatowej. Szkoły, które otrzymują dotację w podany wyżej sposób to:
- szkoły podstawowe,
- gimnazja,
- szkoły ponadgimnazjalne.
Warunkiem koniecznym jest posiadanie przez te szkoły uprawnień szkoły publicznej, z tym, że w przypadku szkoły podstawowej i gimnazjum konieczność ta obwarowana jest zapisami u.s.o.
Z kolei, zgodnie z zapisem art. 90 ust. 3 u.s.o., dotacje dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, w których nie jest realizowany obowiązek szkolny lub obowiązek nauki przysługują na każdego ucznia uczestniczącego w co najmniej 50% obowiązkowych zajęć edukacyjnych w danym miesiącu, w wysokości nie niższej niż 50% ustalonych w budżecie odpowiednio danej gminy lub powiatu wydatków bieżących ponoszonych w szkołach publicznych tego samego typu i rodzaju w przeliczeniu na jednego ucznia, pod warunkiem że osoba prowadząca szkołę niepubliczną poda organowi właściwemu do udzielania dotacji planowaną liczbę uczniów nie później niż do dnia 30 września roku poprzedzającego rok udzielania dotacji. W przypadku braku na terenie gminy lub powiatu szkoły publicznej danego typu i rodzaju podstawą do ustalenia wysokości dotacji są wydatki bieżące ponoszone przez najbliższą gminę lub powiat na prowadzenie szkoły publicznej danego typu lub rodzaju.

WSA: pensja dla organu prowadzącego nie z dotacji oświatowej>>

W powołanym przepisie ustawodawca określa sposób obliczania dotacji przede wszystkim dla szkół dla dorosłych (posiadającej uprawnienia szkoły publicznej). Dotacja udzielana dla tego typu szkół jest obliczana według wydatków bieżących ponoszonych w szkołach publicznych tego samego typu i rodzaju w przeliczeniu na jednego ucznia, co oznacza konieczność wzięcia pod uwagę wszystkich wydatków bieżących faktycznie poniesionych od początku roku kalendarzowego w szkołach publicznych tego samego typu i rodzaju, prowadzonych przez daną jednostkę samorządu terytorialnego w przeliczeniu na jednego ucznia.
Z kolei, zgodnie z art. 90 ust. 3b u.s.o., szkoły niepubliczne nieposiadające uprawnień szkoły publicznej mogą otrzymywać dotację z budżetu powiatu.
Należy zauważyć, że we wszystkich przypadkach konieczne jest podjęcie przez organ stanowiący właściwej jednostki samorządu terytorialnego stosownej uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji, oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania, przy uwzględnieniu w szczególności podstawy obliczania dotacji, zakresu danych, które powinny być zawarte we wniosku o udzielenie dotacji i w rozliczeniu jej wykorzystania, oraz terminu i sposobu rozliczenia dotacji.

Więcej w serwisie Prawo Oświatowe/ABC>>

Dotacje dla szkół i przedszkoli. Prawo oświatowe w pytaniach i odpowiedziachPolecamy książkę: Dotacje dla szkół i przedszkoli. Prawo oświatowe w pytaniach i odpowiedziach>>