Umowa o pracę
Umowa o pracę jest podstawowym sposobem nawiązania stosunku pracy. Jej zasadniczą treść ustala jednak nie ustawa Karta Nauczyciela. ale odpowiednie przepisy Kodeksu pracy, poprzez art. 91c ust. 1 K.N.
Zgodnie z art. 29 § 1 K.p. umowa o pracę określa strony umowy, rodzaj umowy, datę jej zawarcia oraz warunki pracy i płacy, w szczególności:
1) rodzaj pracy (w przypadku nauczyciela – stanowisko, określone zgodnie ze statutem szkoły i z kwalifikacjami zatrudnianego),
2) miejsce wykonywania pracy (adres szkoły lub innej placówki oświatowej, względnie filii szkoły – jeżeli jest to placówka mająca kilka jednostek organizacyjnych),
3) wynagrodzenie za pracę odpowiadające rodzajowi pracy, ze wskazaniem składników wynagrodzenia; w przypadku nauczyciela podać należy wysokość:
• wynagrodzenia zasadniczego,
• dodatku stażowego,
• dodatku funkcyjnego – jeżeli został przyznany,
• dodatku motywacyjnego,
• dodatku za warunki pracy,
4) wymiar czasu pracy (inaczej – wymiar etatowy), określony w przypadku nauczyciela w odniesieniu przede wszystkim do wymiaru zajęć (w praktyce – pensum godzin dydaktycznych o którym mowa w art. 42 ust. 3 K.N.); może być on podany w formie ułamkowej np.: 1/2, 1/3, 4/18, 5/20 etatu, albo – pełen etat),
5) termin rozpoczęcia pracy (zazwyczaj podawany jest dzień rozpoczynający rok szkolny, wskazany w obowiązującym rozporządzeniu ministra właściwego ds. oświaty w sprawie organizacji danego roku szkolnego np. 1 września, 3 września danego roku).

Wynagrodzenie należy podać w miarę możliwości w formie kwotowej np.: wynagrodzenie zasadnicze – 1400 zł. Podobnie należy podawać pozostałe składniki płacowe, wskazując z jednej strony procent wynagrodzenia zasadniczego, z drugiej zaś – konkretną kwotę (np.: dodatek stażowy 15% – 150 zł, dodatek motywacyjny 20% – 200 zł itp.).
Podawane w umowie o pracę kwoty wynagrodzenia za pracę są zawsze kwotami brutto, tj. uwzględniającymi należne składki ZUS oraz zaliczkę na podatek dochodowy. Nie należy podawać w umowie o pracę, jak też i w innych aktach ustanawiających stosunek pracy, kwot netto (do wypłaty). Zarówno składki ZUS opłacane przez pracownika, jak i zaliczka na podatek stanowią element przychodu pracowniczego.
Wzór umowy o pracę znajduje się w załączniku nr 2 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz. U. Nr 62, poz. 286, z późn. zm.).


Mianowanie
Zgodnie z art. 10 ust. 5 K.N stosunek pracy na podstawie mianowania zawiera się z nauczycielem, który:
1) osiągnął stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego,
2) posiada obywatelstwo:
• polskie,
• państwa członkowskiego Unii Europejskiej,
• państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym (dotyczy to obywateli Norwegii, Islandii, Liechtensteinu oraz Szwajcarii),
3) ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z praw publicznych,
4) nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne lub dyscyplinarne, lub postępowanie o ubezwłasnowolnienie,
5) nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie,
6) posiada kwalifikacje wymagane do zajmowania danego stanowiska,
7) istnieją warunki do zatrudnienia nauczyciela w szkole w pełnym wymiarze zajęć na czas nieokreślony.