Jakie jest pensum nauczyciela szkoły podstawowej uczącego w klasach I-III (18 godz., 22 godz., czy też inne) w roku szkolnym 2015/2016, jakie w oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej, a jakie w przedszkolu?
 

Tygodniowa liczba godzin obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli zatrudnionych w pełnym wymiarze zajęć w klasach I-III szkoły podstawowej wynosi 18 godzin. Natomiast nauczycieli przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych funkcjonujących w szkołach podstawowych, z wyjątkiem nauczycieli pracujących z grupami dzieci 6-letnich wynosi 25 godzin, a nauczycieli przedszkoli pracujących z grupami dzieci 6-letnich wynosi 22 godziny. Tygodniowa liczba godzin nauczycieli przedszkoli specjalnych wynosi 18 godzin.
 
Uzasadnienie
Zgodnie z art. 61 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, struktura organizacyjna szkoły podstawowej obejmuje klasy I-VI. Natomiast w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela – dalej KN zostało jednoznacznie określone, że tygodniowa liczba godzin obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli zatrudnionych w pełnym wymiarze zajęć w szkołach podstawowych wynosi 18 godzin. Odnośnie nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, to w art. 42 ust. 3 KN zostało zawarte, że tygodniowa liczba godzin obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli przedszkoli, z wyjątkiem nauczycieli pracujących z grupami dzieci 6-letnich wynosi 25 godzin, a nauczycieli przedszkoli pracujących z grupami dzieci 6-letnich wynosi 22 godziny.

Przyczynę wypowiedzenia trzeba wskazać już w informacji dla organizacji związkowej>>

Niestety tygodniowa liczba godzin obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli zatrudnionych w oddziałach przedszkolnych funkcjonujących w szkołach podstawowych to problem bardziej złożony, który budzi wiele wątpliwości. Wobec powyższego w celu ujednolicenia organizacji pracy oddziałów przedszkolnych w przedszkolu oraz funkcjonujących oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej w ustawie z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw ustawodawca wprowadził przepis, który będzie obowiązywał od 1 września 2016 r. dotyczący przekształcenia oddziałów przedszkolnych funkcjonujących w szkołach podstawowych w przedszkola działające w zespołach ze szkołami podstawowymi. Spowoduje to, że od tego momentu powstanie czytelna sytuacja w zakresie statusu nauczycieli prowadzących w nich zajęcia, w szczególności ich czasu pracy (jednoznacznie będzie taki sam jak w przedszkolach). Niemniej do tego czasu, zgodnie z interpretacją Ministerstwa Edukacji Narodowej, tygodniowa liczba godzin obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli zatrudnionych w oddziałach przedszkolnych funkcjonujących w szkołach podstawowych, powinna być taka sama, jak nauczycieli przedszkoli, z wyjątkiem nauczycieli pracujących z grupami dzieci 6-letnich, czyli wynosić 25 godzin. Ponadto należy pamiętać, że zgodnie z art. 42 ust. 3 KN, tygodniowa liczba godzin obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli przedszkoli specjalnych wynosi 18 godzin.

Ruch kadrowy w szkołach i przedszkolach Polecamy:  Ruch kadrowy w szkołach i przedszkolach>>