Zgodnie z art. 90g ustawy o systemie oświaty szkoła może udzielać stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe. Pojęcie "stypendium" jest użyte w liczbie pojedynczej, a ponadto w ust. 3 i 8 ustawodawca stanowi, że uczeń może ubiegać się o stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe. Z kolei wychowawca klasy składa wniosek o przyznanie stypendium do szkolnej komisji stypendialnej.
W związku z tym proszę o wyjaśnienie - czy uczniowi można przyznać dwa niezależne stypendia, tj. jedno za wyniki w nauce, a drugie za osiągnięcia sportowe (jeśli spełnia kryteria)?
Przyznanie dwóch odrębnych stypendiów w maksymalnych kwotach, o których mowa poniżej, powoduje że uczeń otrzyma większą wartość niż dwukrotność kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy o świadczeniach rodzinnych. Radca prawny urzędu gminy zajmuje stanowisko, że uczniowi może być przyznane tylko jedno stypendium: za wyniki w nauce albo za osiągnięcia sportowe.


Uczniowi może zostać przyznana pomoc materialna o charakterze motywacyjnym w postaci stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe, nie ma możliwości przyznawania dwóch niezależnych stypendiów.


Pomoc materialna ma charakter socjalny albo motywacyjny co określone zostało w art. 90c ust. 1 ustawy o systemie oświaty - Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572).

Jako świadczenia pomocy materialnej o charakterze motywacyjnym wymienia się w art. 90c ust. 3:
• stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe,
• stypendium Prezesa Rady Ministrów,
• stypendium ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania,
• stypendium ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego.

Stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe są świadczeniami pomocy materialnej o charakterze motywacyjnym, zgodnie z art. 90c ust. 3, gdyż ma na celu wspieranie edukacji uczniów zdolnych (art. 90b ust. 2).
Mateusz Pilich w komentarzu (M. Pilich, Ustawa o systemie oświaty. Komentarz, Dom Wydawniczy ABC, 2006) nazywa stypendium za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe "szkolnym stypendium motywacyjnym".
Według art. 90c ust. 4 uczniowi może być przyznana jednocześnie pomoc materialna o charakterze socjalnym i motywacyjnym.

Stypendium motywacyjne jest wypłacane zawsze jednorazowo. Jest to zasada, od której nie ma odstępstw.
Stypendium przyznaje dyrektor szkoły, ustalając jego wysokość kieruje się możliwościami finansowymi szkoły oraz, po zasięgnięciu opinii komisji stypendialnej, rady pedagogicznej i w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę.