Nowe rozporządzenie w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji  zostało ogłoszone w Dz. U. z 2014 r. poz. 1170 w dniu 2 września 2014 r. i weszło w życie następnego dnia, tj. 3 września 2014 r.
Wprowadziło uproszczenia mają odciążyć jednostki oświatowe w prowadzeniu dokumentacji, a poszerzone obowiązki usprawnią pracę związaną z rzetelnym i pełnym dokumentowaniem ich statutowej działalności.

"Godziny karciane" bez oddzielnego dziennika - nowe zasady prowadzenia dokumentacji szkolnej>>

Zmiany dotyczą w szczególności:
1. dzienników:
– zmniejszyła się liczba ich typów – odpadł obowiązek prowadzenia dziennika godzin karcianych; prowadzi się jeden dziennik innych zajęć dla zajęć wyrównawczych i specjalistycznych,
– ograniczeniu uległa liczba wpisów dotyczących danych personalnych i adresowych – zrezygnowano z wpisywania w dziennikach adresu zamieszkania rodzica, który mieszka z dzieckiem, dodatkowo w przedszkolu nie odnotowuje się obecności dziecka na wszystkich zajęciach, w dziennikach innych zajęć wpisuje się minimum danych uczniów i rodziców,
– dodano obowiązek dokonywania nowych wpisów w dziennikach lekcyjnych - liczby godzin usprawiedliwionych i nieusprawiedliwionych nieobecności na zajęciach, co ma umożliwić łatwiejsze ustalenie, czy uczeń jest klasyfikowany,

Godziny karciane trzeba odnotować w dzienniku zajęć>>

– ułatwienia kontaktu z rodzicami – w dziennikach mogą być wpisywane ich maile i telefony
– bezpłatny dostęp rodziców do wpisów dotyczących dziecka,
– zobowiązanie wszystkich specjalistów do prowadzenia dzienników i gromadzenia wszelkiej dokumentacji w indywidualnej teczce ucznia;

2. księgi uczniów:
– dokonuje się wpisów dotyczących wyłącznie uczniów, którzy rozpoczęli naukę w danej jednostce oświatowej;

3. arkuszy ocen:
– zniesienie obowiązku prowadzenia arkusza dla ucznia, który przed upływem roku nauki opuścił szkołę i ułatwienie wydawania dokumentacji w takim przypadku,
– uporządkowanie w sposób alfabetyczny wykazu arkuszy uczniów którzy w danym roku szkolnym ukończyli lub opuścili szkołę,

Mniej pracy przy wypełnianiu arkuszy ocen>>

– zamieszczanie informacji o wyniku egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie,
– określenie sposobu wypełniania;

4. placówek oświatowych:
– księgę wychowanków prowadzą także ośrodki rewalidacyjno – wychowawcze,
– informacje do księgi wychowanków przekazuje także dyrektora placówki,
– obowiązek dokumentowania wszystkich zajęć w dziennikach zajęć;

5. uczniów niepełnosprawnych:
– możliwość załączania do dziennika lekcyjnego i arkusza ocen ucznia opisowych ocen uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz arkusza ocen,
– wprowadzenie dwóch typów dzienników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych: dla każdego zespołu oraz indywidualnych zajęć,
– uwzględnianie wyników w nauce w szkołach w podmiotach leczniczych i jednostkach opieki społecznej.

 

Rozliczenie godzin karcianych nie musi być trudne>>