Od 2017 r. osoby przystępujące do egzaminu maturalnego lub egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie będą miały możliwość odwołania się od ustalonego przez dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej wyniku weryfikacji sumy punktów do Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego.

Kolegium składać się będzie z doświadczonych egzaminatorów i ekspertów specjalizujących się w danej dziedzinie nauki lub w zakresie danego zawodu.
Osoby, które chcą ubiegać się o wpis na listę arbitrów, powinny spełniać wymagania określone w przepisach ustawy o systemie oświaty oraz złożyć odpowiedni wniosek do Ministra Edukacji Narodowej.