Składanie wniosku o dopuszczenie do użytku szkolnego kolejnych wydań podręcznika zmienionych w części stanowiącej nie więcej niż 20%, może następować nie wcześniej niż po upływie 3 lat od dnia dopuszczenia podręcznika do użytku szkolnego - podkreśla resort edukacji na swojej stronie internetowej.
Po wejściu w życiu rozporządzenia nie jest konieczne występowanie o do puszenie do użytku szkolnego dodatkowych materiałów przeznaczonych dla ucznia dołączanych do podręczników, a więc zeszytów ćwiczeń, kart pracy i innych tego typu materiałów pomocniczych a także podręczników wspomagających edukację (tzw. podręczników pomocniczych) przeznaczonych do kształcenia ogólnego dla mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym.

Opis rozporządzenia tutaj>>