Projekt rozporządzenia w tej sprawie resort edukacji przekazał do konsultacji i uzgodnień międzyresortowych.

Ksiądz też zostanie wychowawcą>>

- Przepis, uniemożliwiający powierzenie obowiązków wychowawcy klasy nauczycielowi religii został wprowadzony  w  1992  r.,  kiedy  to  nauczycielami  religii  w szkołach,  w  zdecydowanej większości, byli księża i siostry zakonne  - tłumaczy resort w uzasadnieniu.

Dodaje, że o zmianę apelowali również dyrektorzy, rodzice i związki wyznaniowe, które sprzeciwiały się utrzymaniu takiego zakazu.

MEN chce także, aby zasady oceniania z religii i etyki były ustalone według skali ocen określonej w statucie szkoły, a nie według skali ocen przyjętej w danej klasie.

- Wewnątrzszkolny system oceniania jest dokumentem spójnym, obowiązującym wszystkich uczniów w szkole i powinien również określać zasady oceniania uczniów z religii/etyki - tłumaczy resort w uzasadnieniu.

Oświata jako zadanie publiczne>>