Są to: szkoły dla dorosłych, branżowe szkoły II stopnia i szkoły policealne, szkoły w podmiotach leczniczych i jednostkach pomocy społecznej, szkoły w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich, szkoły przy zakładach karnych i aresztach śledczych, szkolne schroniska młodzieżowe, placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego, poradnie psychologiczno-pedagogiczne (w tym poradnie specjalistyczne), młodzieżowe ośrodki wychowawcze i młodzieżowe ośrodki socjoterapii, bursy i domy wczasów dziecięcych, biblioteki pedagogiczne.

Rady rodziców już z własnym kontem, ale wciąż bez precyzyjnych regulacji>>

 

Rada rodziców jest jednym ze społecznych organów szkoły, jest ciałem opiniodawczo-doradczym. Jest powoływana do współpracy ze szkołą w zakresie wszystkich spraw związanych z jej statutowymi zadaniami dotyczącymi kształcenia oraz funkcjonowania. Reprezentuje rodziców, nie służą jednak do realizacji ich indywidualnych praw, lecz realizuje prawa zbiorowe rodziców uczniów danej szkoły.

 

Utworzenie rady rodziców w szkole publicznej - poza wskazanymi wyjątkami - jest obowiązkowe. W skład rad rodziców wchodzą przedstawiciele rodziców uczniów uczących się w danej szkole. Są oni wybierani w wyborach. (ms/pap)