W szkole jest świetlica w której pracuje dwóch nauczycieli. Łącznie maja 26 godzin, czyli etat.
Jak liczna może być grupa dzieci korzystających z tej świetlicy?
Ramowy statut mówi że 25, ale nie wiem jak to się odnosi do ilości etatu na tej świetlicy.
W świetlicy prowadzone są zajęcia w grupach wychowawczych. Liczba uczniów w grupie nie powinna przekraczać 25.

Na podstawie § 7 załącznika nr 2 do rozporządzenia w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. z 2001 r. Nr 61, poz. 624) dla uczniów, którzy muszą dłużej przebywać w szkole ze względu na czas pracy ich rodziców lub prawnych opiekunów, organizację dojazdu do szkoły lub inne okoliczności wymagające zapewnienia uczniowi opieki w szkole, szkoła organizuje świetlicę.

Funkcjonowanie świetlicy w szkole ma zapewnić uczniom bezpieczne spędzanie wolnego czasu po, lub przed lekcjami, oraz pomoc dydaktyczną i wychowawczą. Czas opieki nad dziećmi jest ustalany z rodzicami. Cele i zadania świetlicy realizuje wychowawca. To właśnie on planuje zajęcia, ustala metody i formy pracy, pomaga przy odrabianiu lekcji, wyjaśnia uczniom różnorodne wątpliwości, dba o różnorodność i atrakcyjność zajęć, organizuje interesujące i rozwijające zajęcia, zabawy dydaktyczne. Jednym z najważniejszych celów świetlicy szkolnej jest bezpieczeństwo, dlatego odebrać dziecko może tylko rodzić lub osoba pełnoletnia po wcześniejszym pisemnym upoważnieniu rodzica lub prawnego opiekuna.

Zapisy dotyczące funkcjonowania świetlicy szkolnej powinny znaleźć się statucie szkoły. Określenia wymagają godziny pracy świetlicy, jacy uczniowie mogą korzystać ze świetlicy oraz w jaki sposób i kiedy przebiega nabór wychowanków.

Zgodnie z postanowieniami art. 42 Karty Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674), tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz, nauczycieli zatrudnionych w pełnym wymiarze zajęć ustala się dla wychowawców świetlicy na 26 godzin. Ilość etatów związana jest z czasem pracy świetlicy i liczbą grup w świetlicy.

Jak opisano w pytaniu, w świetlicy pracuje dwóch nauczycieli łącznie 26 godzin tygodniowo to oznacza, iż nauczyciele pracują w wymiarze pół etatu, po 13/26.

Jeżeli założylibyśmy, że funkcjonuje tam jedna grupa wychowawcza licząca 25 wychowanków to oznaczałoby, iż w ciągu 5 dniowego tygodnia pracy świetlica działałaby przez około 5 godzin dziennie.