„Gazeta Prawna” zamieszcza rozmowę z minister Katarzyna Hall na temat przekazywania szkół organizacjom działającym w sterze pożytku publicznego.
Projekt nowelizacji ustawy o systemie oświaty umożliwia przekazanie szkół np. stowarzyszeniom rodziców czy lokalnym fundacjom. Decyzja o przekazaniu prowadzenia szkoły organizacji będzie poprzedzona przeprowadzeniem otwartego konkursu. Przekazana szkoła nadal jest szkołą publiczną, bezpłatną i dostępną dla wszystkich uczniów, a za ocenę jakości nauczania nadal odpowiadają powołane do tego służby nadzoru pedagogicznego. Uczą w niej ci sami nauczyciele, zaś uczniowie nie muszą opuszczać murów swojej szkoły – przypomina minister Hall.
W przypadku stwierdzenia, że dana szkoła nie spełnia wymagań zgodnych z określonymi standardami – samorząd zastrzega w podpisywanej umowie, na jakich zasadach może z powrotem ją przejąć. Taki przepis zagwarantuje odpowiednią jakość edukacji w przekazanej placówce.
Organizacja przejmująca szkołę otrzyma dotację, której minimalna wysokość będzie zagwarantowana na poziomie subwencji oświatowej przewidzianej dla danej placówki. Z kolei gmina przekazująca szkołę może zadecydować we własnym zakresie o podwyższeniu tejże dotacji o kwotę pochodzącą z jej własnego budżetu.
W nowelizacji przewidziano także możliwość łączenia szkół np. gimnazjum z liceum. Zdaniem minister Hall może zapobiec likwidacji małych szkół i poprawi jakość oferty edukacyjnej.
 
Źródło: Gazeta Prawna, 12.04.2011 r.