Zapisy nowelizacji ustawy o języku polskim oraz ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych mają zwiększyć dostępność egzaminów z języka polskiego, jako obcego zarówno pod względem liczby osób, które mogą przystępować do tego egzaminu, jak i poprzez wprowadzenie możliwości zdawania egzaminów na poziomach biegłości językowej dostosowanych do międzynarodowych standardów.
Dotychczas egzaminy przeprowadzała Państwowa Komisja Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego. Ze względu na ograniczoną liczbę ośrodków, w których odbywały się egzaminy, nie odpowiadało to zwiększonemu zainteresowaniu obcokrajowców językiem polskim. Teraz - po spełnieniu określonych wymagań - możliwość przeprowadzania egzaminów w Polsce i za granicą będą miały tzw. podmioty uprawnione.
Będą to uczelnie polskie i zagraniczne prowadzące studia w zakresie filologii polskiej, a także inne podmioty działające w kraju lub za granicą - np. szkoły językowe, instytuty i szkoły polskie za granicą. Aby otrzymać uprawnienia do egzaminowania, muszą one od co najmniej trzech lat prowadzić lektoraty, kursy lub inne zajęcia dydaktyczne z języka polskiego lub tego języka, jako obcego albo inne zajęcia dydaktyczne. Uprawnienia do organizowania egzaminów nadaje minister ds. szkolnictwa wyższego. Pierwsze może być przyznane na dwa lata, a dopiero kolejne uprawnienia na maksimum pięć lat. Minister na wniosek Komisji może też cofnąć uprawnienia do organizowania egzaminu.
Za koordynację systemu oraz jakość przeprowadzanych egzaminów, w tym ocenę komisji egzaminacyjnych będzie odpowiadała nowa Państwowa Komisja ds. Poświadczania Języka Polskiego jako Obcego. W jej skład wchodzi czternastu członków powoływanych przez ministra ds. szkolnictwa wyższego: dziesięciu specjalistów w zakresie nauczania języka polskiego lub języka polskiego jako obcego, w tym jeden powołany przez Radę Języka Polskiego.

Obowiązek szkolny nie dla cudzoziemca>>

Zwiększy się też liczba poziomów certyfikacji języka polskiego. Zamiast dotychczasowych trzech poziomów, będzie ich aż dziesięć: sześć od A1 do C2 oraz cztery poziomy dostosowane do potrzeb dzieci i młodzieży. Certyfikat - bez konieczności zdawania egzaminu - będą mogły otrzymać też osoby, które ukończyły studia w języku polskim albo uzyskały świadectwo dojrzałości w polskim systemie edukacyjnym, niekoniecznie w Polsce.
Ze zmian, które wprowadza ustawa o języku polskim wynikają też zmiany w ustawie o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych. Zgodnie z zapisami ustawy, co najmniej dwie osoby wchodzące w skład zarządu towarzystwa emerytalnego, w tym prezes zarządu, muszą posługiwać się językiem polskim. W przypadku obywateli państw obcych znajomość języka polskiego powinna być potwierdzona urzędowym poświadczeniem. Uzyskanie takiego poświadczenia będzie możliwe na zasadach opisanych w wchodzącej w życie ustawie o języku polskim.
Nowelizację ustawy o języku polskim oraz ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych opracowano na podstawie założeń przyjętych przez rząd w grudniu 2013 roku. Wnioskodawcą było Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. (PAP)

Kurator sprawdzi, ile umie cudzoziemiec>>