Zmiany zaproponowali posłowie Solidarnej Polski. Postulaty wprowadzenia takiego zakazu zgłaszali również od dawna członkowie Związku Nauczycielstwa Polskiego. Autorzy projektu argumentują, że brak zakazu łączenia ww. funkcji stanowi lukę w prawie, ponieważ wykonywanie mandatu radnego koliduje z obowiązkami kuratora i wicekuratora oświaty.
Chodzi o to, że kurator w zakresie nadzoru nad publicznymi i niepublicznymi szkołami i placówkami oświatowymi wykonuje zadania organu wyższego stopnia w stosunku do samorządów prowadzących placówki oświatowe. Ustawa czeka na publikację w Dzienniku Ustaw.