Zmianę zasad oceniania pedagogów wprowadzi od 1 września 2022 r. nowela Karty Nauczyciela - Sejm uchwalił ją 23 czerwca 2022 r. Bez zmian pozostaje przepis, że oceny pracy dyrektora szkoły, nauczyciela, któremu czasowo powierzono pełnienie obowiązków dyrektora szkoły, oraz nauczyciela pełniącego w zastępstwie obowiązki dyrektora szkoły przez okres co najmniej sześć miesięcy, dokonuje organ sprawujący nadzór pedagogiczny w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę. Nowe będą natomiast kryteria.

Czytaj: ​Dyrektor sprawdzi, czy nauczyciel daje dobry przykład - nowe kryteria oceniania nauczycieli>>

Czytaj też: Czas pracy dyrektora szkoły i przedszkola >>>

 


Szesnaście nowych kryteriów

W przypadku dyrektora szkoły obowiązkowe kryteria oceny pracy obejmują:

 1. organizowanie pracy szkoły zgodnie z przepisami prawa;
 2. planowanie i organizowanie pracy rady pedagogicznej, realizowanie zadań zgodnie z uchwałami stanowiącymi rady pedagogicznej i rady szkoły, o ile organy te działają, a także zgodnie z rozstrzygnięciami organu sprawującego nadzór pedagogiczny i organu prowadzącego szkołę;
 3. współdziałanie z innymi organami szkoły oraz zapewnienie efektywnego przepływu informacji pomiędzy tymi organami;
 4. prawidłowość prowadzenia i przechowywania dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej lub innej dokumentacji dotyczącej realizowania zadań statutowych szkoły;
 5. tworzenie warunków do realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz zapewnienie uczniom i nauczycielom bezpieczeństwa w czasie zajęć organizowanych przez szkołę;
 6. sprawowanie nadzoru pedagogicznego;
 7. wdrażanie działań zapewniających podnoszenie jakości pracy szkoły;
 8. organizowanie dla uczniów pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz realizację zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego;
 9. podejmowanie działań wychowawczych i profilaktycznych w szkole oraz tworzenie warunków do działań prozdrowotnych;
 10. tworzenie warunków do respektowania praw dziecka i praw ucznia, w tym praw ucznia niepełnosprawnego, upowszechnianie wiedzy o tych prawach;
 11. podejmowanie działań mających na celu wspieranie rozwoju uczniów, w tym uczniów niepełnosprawnych, oraz tworzenie warunków do aktywnego i pełnego uczestnictwa uczniów w życiu szkoły i środowiska pozaszkolnego;
 12. wspieranie nauczycieli w rozwoju i doskonaleniu zawodowym;
 13. doskonalenie własnych kompetencji kierowniczych;
 14. współpracę ze środowiskiem lokalnym i partnerami społecznymi oraz budowanie pozytywnego wizerunku szkoły;
 15. prawidłowość dysponowania przyznanymi szkole środkami budżetowymi oraz pozyskanymi przez szkołę środkami pochodzącymi z innych źródeł;
 16. prawidłowość wykonywania czynności w sprawach z zakresu prawa pracy w stosunku do pracowników szkoły, w tym dokonywania oceny ich pracy.

 

Czytaj też: Urlop wypoczynkowy dyrektora szkoły (urlop uzupełniający) >>>

Czytaj też: Dostęp do informacji publicznej - obowiązki dyrektorów szkół i przedszkoli >>>

Ale to nie wszystko - dyrektora, który wciąż realizuje zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze, ocenia się również za spełnianie kryteriów przewidzianych dla nauczycieli tych obowiązkowych, oraz jednego wybranego przez samego dyrektora. W przypadku dyrektora szkoły, który nie realizuje zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych – sprawdza się dwa obowiązkowe kryteria oceny pracy przewidziane dla nauczycieli, tj. znajomość praw dziecka, w tym praw określonych w Konwencji o prawach dziecka, przyjętej przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych 20 listopada 1989 r., ich realizację oraz kierowanie się dobrem ucznia i troską o jego zdrowie z poszanowaniem jego godności osobistej oraz kształtowanie u uczniów szacunku do drugiego człowieka, świadomości posiadanych praw oraz postaw obywatelskiej, patriotycznej i prospołecznej, w tym przez własny przykład dyrektora – nauczyciela.

Czytaj też: Powołanie i odwołanie ze stanowiska dyrektora szkoły i przedszkola - aktualne regulacje prawne >>>

Wniosek do tego samego organu

Organ dokonujący oceny wydaje dyrektorowi szkoły oryginał karty oceny pracy - kopia karty oceny pracy zostanie włączona do akt osobowych odpowiednio nauczyciela lub dyrektora szkoły. W przypadku oceny pracy dyrektora szkoły, dyrektor szkoły ma prawo złożyć wniosek o ponowne ustalenie tej oceny do organu, który tę ocenę ustalił.

Sprawdź: Kalendarz zadań dyrektora - Lipiec 2022 >>>

Wniosek o ponowne ustalenie oceny pracy będzie rozpatrywał powołany przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny zespół. Stanie się to po uprzednim wysłuchaniu dyrektora szkoły, który złożył wniosek. Organ odwoławczy, będzie obowiązany, nie później niż na 5 dni roboczych przed terminem posiedzenia zespołu oceniającego, podczas którego dyrektor szkoły ma zostać wysłuchany, zawiadomić dyrektora szkoły o posiedzeniu. Niestawienie się dyrektora szkoły, mimo prawidłowego zawiadomienia o posiedzeniu, nie wstrzymuje rozpatrywania wniosku o ponowne ustalenie oceny pracy przez zespół oceniający i wydania rozstrzygnięcia.