W okresie od 15 do 18 listopada 2011 r. Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy przeprowadziła kontrolę problemową gminnego zespołu obsługi oświaty w Mroczy.
Zakres kontroli, który swym zasięgiem objął 2010 r. i I półrocze 2011 r., dotyczył kontroli problemowej gospodarki finansowej w zakresie prawidłowości ustalania wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego.
Jak wskazuje wystąpienie pokontrolne, "w wyniku kontroli przeprowadzonej na grupie nauczycieli stażystów stwierdzono nieprawidłowości polegające na błędnym wyliczeniu średniomiesięcznych wymiarów etatów dla nauczycieli, którzy nie byli zatrudnieni przez okres pełnego miesiąca. W przypadku tym etaty wyliczono w stosunku do dni kalendarzowych zamiast do dni roboczych. Konsekwencją powyższego było zaniżenie przez jednostkę średniorocznej liczby etatów wśród stażystów, co spowodowało wypłacenie dodatku uzupełniającego dla nauczycieli tego stopnia awansu zawodowego w zaniżonej kwocie".
Z wyżej wymienionymi nieprawidłowościami została zapoznana dyrektor kontrolowanej jednostki, która została zobowiązana do usunięcia nieprawidłowości i sporządzenia korekty informacji.
Opracowanie: Agnieszka Winiarska, RPE, WKP

Źródło: www.bydgoszcz.rio.gov.pl,