Małopolska kurator oświaty zdecydowała, że uczniowie będą mogli otrzymać punkty na świadectwie za udział w konkursie organizowanym przez Polskie Stowarzyszenie Obrońców Życia Człowieka z siedzibą w Krakowie. Konkurs ten dotyczył takich tematów jak aborcja, in vitro, eutanazja i skierowany jest do uczniów szkół podstawowych. Jak zaznaczają posłowie w interpelacji na ten temat - konkurs wymaga od uczniów jasnego stanowiska w tych kwestiach, stanowiska mocno konserwatywnego.

W tym roku nieco łatwiej o likwidację szkoły>>

 

Kurator ma autonomię

Resort edukacji na wątpliwości posłów odpowiada jasno - decyzja danego kuratora oświaty w tej kwestii jest w pełni autonomiczna i opiera się na przepisach prawa oświatowego. - Wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych - organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, zgodnie z art. 148 ustawy Prawo oświatowe są podawane co roku do publicznej wiadomości przez kuratora oświaty. Powyższy wykaz powinien zawierać również informacje, które miejsca zdobyte w danym konkursie kurator oświaty uznaje za wysokie - tłumaczy resort edukacji.

 


 

Punkty pomogą dostać się do szkoły średniej

Resort tłumaczy, że szczegółowy sposób przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do szkół ponadpodstawowej określono w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego. Ustalając podział punktów za oceny i osiągnięcia wymienione na świadectwie przyjęto, że może to być maksymalnie 100 pkt.

Celem zrównoważania punktacji w tych dwóch grupach składowych jest uśrednienie wyników i osiągnięć ucznia w szkole podstawowej oraz wyników egzaminu zewnętrznego, który weryfikuje umiejętności ucznia w porównaniu z całą populacją uczniów kończących ten etap edukacyjny. Mając na uwadze powyższe, średnia wszystkich ocen będąca czynnikiem klasyfikującym jest wszechstronną oceną danego ucznia skorygowaną przez jego wyniki z egzaminu zewnętrznego.

 

Zgodnie z treścią ww. przepisu kandydatowi, który w takich zawodach uzyskał wysokie miejsca na szczeblu:

  •     powiatowym – przyznaje się 1 punkt
  •     wojewódzkim - przyznaje się 2 punkty
  •     krajowym - przyznaje się 3 punkty
  •     międzynarodowym - przyznaje się 4 punkty.