Data wejścia w życie nowelizacji ustawy o uprawnieniach do ulgowych przejazdów została zaproponowana przez podkomisję sejmową. Wcześniej w projekcie nowelizacji widniała data 1 lipca 2013 r.
Obecnie 37-procentowe ulgi na przejazdy pociągami osobowymi i autobusami na podstawie imiennych biletów miesięcznych (w przypadku pociągów - także biletów jednorazowych) mają nauczyciele uczący w szkołach. Zgodnie z projektem, zniżką mają zostać objęci także nauczyciele przedszkoli, przy czym zniżka dla wszystkich nauczycieli zostałaby obniżona do 33 proc.
Projekt nowelizacji stanowi wykonanie obowiązku dostosowania systemu prawnego do orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego z listopada 2010 r. Trybunał uznał, że przepisy dotyczące ulg dla nauczycieli, a wyłączające z nich nauczycieli przedszkoli, są niezgodne z konstytucją. Projekt nowelizacji przygotował Senat.
W czerwcu podczas pierwszego czytania projektu senator Grażyna Sztark (PO) zaznaczyła, że były trzy możliwości zmiany przepisów: dodanie do listy uprawnionych do 37-procentowej zniżki nauczycieli przedszkoli, pozbawienie wszystkich nauczycieli ulgi lub dodanie do listy uprawnionych nauczycieli przedszkoli przy jednoczesnym obniżeniu wysokości ulgi dla wszystkich. Senator poinformowała, że w wyniku konsultacji z rządem wybrano trzeci wariant. Podała, że objęcie nauczycieli przedszkoli ulgą na przejazdy bez zmniejszenia wysokości ulgi do całej grupy nauczycieli kosztowałoby budżet państwa dodatkowe 37 mln zł.
W czwartek podczas omawiania przez połączone sejmowe Komisje: Edukacji, Nauki i Młodzieży oraz Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej Artur Ostrowski (SLD) złożył poprawkę dotyczącą właśnie wysokości ulgi. Podkreślił, że Trybunał w swoim wyroku nie odniósł się do jej wysokości, dlatego propozycja zmiany wymiaru ulgi jest wyjściem poza materię, którą należało uregulować. Zaproponował by utrzymać dla wszystkich nauczycieli ulgę wysokości 37 proc. i objąć nią także nauczycieli przedszkoli. Za przyjęciem poprawki Ostrowskiego głosowało 9 posłów, 15 - było przeciw, jeden poseł wstrzymał się od głosu.
Ostatecznie za projektem, wraz ze zmienioną data wejścia w życie przepisów głosowało 16 posłów, nikt nie był przeciw, 14 posłów wstrzymało się od głosu.